Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 4.V

УКАЗ № 131 ОТ 26.04.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 131 ОТ 26.04.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-лейтенант Румен Ангелов Миланов от длъжността началник на Националната служба за охрана при президента на Република България и от кадрова военна служба, считано от 15 май 2007 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 26 април 2007 г.

Подпечатан с държавния печат.