Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 8.IV

УКАЗ № 58 ОТ 26.03.2014 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЖИВКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛОГИСТИКА" В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 58 ОТ 26.03.2014 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЖИВКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛОГИСТИКА" В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Живко Михайлов Михайлов от длъжността директор на дирекция "Логистика" в Министерството на отбраната и от военна служба, считано от 20 април 2014 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 26 март 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.