Новини

Изпрати статията по email

Свързани с ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0399 ДОГОВОР № ESF-2302-01-07003 „Подобряване условията на труд в СИЕЛА НОРМА АД”
  • 24 октомври 2012

    Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-02

     „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.