Новини

Изпрати статията по email

Семинар на тема:

Семинар на тема: "Как да предотвратим дискриминацията на работното място? Ефективни подходи и практики..."

13 ноември 2018

 

Семинар на тема: "Как да предотвратим дискриминацията на работното място? Ефективни подходи и практики. Защита на работодателя срещу злоупотреби с правото на равно третиране".Лекции ще изнесат: д-р Благой Делиев – хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Александър Агопов – държавен експерт в Комисия за защита от дискриминация; Радослав Първанов – юрисконсулт в Комисия за защита от дискриминация; Сузана Георгиева – ръководител продукт "GDPR Справочник и Помощник", представител на "Сиела Норма" АД.Датата е 10 декември 2018 г., мястото - ул. "Бисер" 2 в София, началният час - 9:00.Ще бъдат разгледани следните теми:

  • Въведение в превенцията на и защитата от дискриминация; Видове дискриминация (пряка и непряка дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, преследване). Дискриминационни признаци.; Кои са контролиращите органи и какви са техните правомощия?; Кога и при какви условия работодателят може да понесе отговорност?; Как може да се защити работодателят (оправдаване на различното отношение спрямо отделни работници)?
  • Негативни задължения по Глава Втора, Раздел Първи от Закона за защита от дискриминация или от какви действия работодателят трябва да се въздържа в отношенията си с работниците?; Наемане на работници - подбор на кадри и определяне на професионални изисквания за заемане на длъжността. Как изборът на работодателя да бъде неоспорим от недоволните кандидати?;  Принципът "равен труд – равно заплащане". Как би могъл работодателят да е сигурен, че няма да бъде обвинен за неговото нарушаване?; Налагане на дисциплинарни наказания и прекратяване на трудовия договор. Правилният подход при съкращаване на щата.
  • Позитивни задължения по Глава Втора, Раздел Първи от Закона за защита от дискриминация или какви действия трябва да предприеме работодателят, за да спази нормативните изисквания?; Наемане на хора с увреждания и приспособяване на работната среда в зависимост от увреждането.; Предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на тормоза на работното място.; Предоставяне на служебна информация на работници, считащи себе си за жертви на дискриминация.; Оповестяване на текста на Закона за защита от дискриминация и кореспондиращите му вътрешни правила.Таксата за участие е 144 лв. с ДДС за един присъстващ. Тя включва презентационни материали по посочените теми, възможност за разглеждане и решаване на казуси, кафе-пауза, обяд-кетъринг; пособия за писане и канцеларски принадлежности, сертификат за участие в семинара.Организатори са Фондация "Либра", "Сиела Норма" АД и Адвокатска кантора "Костадинова и партньори".За повече подробности и записване посетете тази страница.

 

Обратно