Новини

Изпрати статията по email

Измененията и допълненията в Закона за енергетиката влизат в сила днес

Измененията и допълненията в Закона за енергетиката влизат в сила днес

26 юни 2020

 

Нови текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародвани в бр. 57 на "Държавен вестник" днес, регламентират създаването на онлайн платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия.

Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до новата публична информационна система, както и до оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

Платформата трябва да осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия, като предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация.


Всички изисквания към предоставяните данни са обнародвани в приетите текстове.

Платформата ще обхваща целия пазар на електрическа енергия, а търговците са длъжни да предоставят ежемесечно актуална информация за офертите за крайните клиенти.

Законът регламентира  санкции в размер от 20 000 до 100 000 лв. при нарушения от страна на енергийните предприятия, които не изпълнят задълженията си. При извършено повторно нарушение те ще бъдат в трикратен размер.

В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители трябва да изпратят уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

Клиентът не дължи неустойка при смяната на доставчика, но трябва да го направи до 30 септември 2020 г. След тази дата доставката на електрическа енергия ще продължи да се извършва от досегашния доставчик в качеството му на титуляр на лицензия и по силата на типов договор със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г.

От 1 януари 2021 г. търговците на природен газ трябва да подадат заявления за издаване на лицензия пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Списъкът с небитовите крайни клиенти трябва да бъде публикуван в 30-дневен срок от днес.

Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро се осъществява до 1 юли 2021 г.

Цялото съдържание на публикувания днес бр .57 на "Държавен вестник" може да разгледате в свободната зона на сайта на "Сиела Норма", а всички законови и нормативни актове предназначени за лица, заети в секторите енергетика и опазване на околната среда, са на разположение на потребителите на специализираната информационна система "Сиела Енергетика и околна среда".

Може да направите поръчка на тел.: 02 903 0000 или имейл: ciela@ciela.com, или да активирате продукта след плащане в електронния ни магазин.

 

Обратно