Новини

Изпрати статията по email

Стартира обучение за повишаване на квалификацията на служителите на

Стартира обучение за повишаване на квалификацията на служителите на "Сиела Норма" АД в областта на ИКТ

06 януари 2020

 

"Сиела Норма" АД е бенефициент по договор BG05M9OP001-1.057-0294-С01 "Придобиване на умения чрез включване на заети в "Сиела Норма" АД лица в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи".

Проектът обхваща 50 служители, а предвидените обучения съответстват на реалните потребности на дружеството, свързани с управлението на информациони проекти, бизнес анализи, моделирането и техническото изпълнение на софтуерни проекти и продукти.

Основната цел е повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост на човешките ресурси. Специфичните цели са свързани с повишаване уменията и квалификацията на служителите, насърчаване на професионалното и кариерното им развитие. Предвидените обучения стимулират участието им в различни форми на заетост и учене през целия живот, както и удовлетворяване на потребностите в IT сектора.

Предвидените модули по проекта са в няколко направления. Ръководителите на софтуерни проекти и редактори на информационен софтуер започват обучение ITIL (IT Infrastructure Library) - систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на IT и техните услуги.

Програмата за бизнес аналитици на софтуерни проекти е насочена към развиване уменията за моделиране с UML (Unified Modeling Language). Обучението за разработчици на софтуер е по програмиране на .NET Framework.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд  по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0294-С01 "Придобиване на умения чрез включване на заети в "Сиела Норма" АД лица в специфични обучения, необходими за изпълнение на трудовите им задачи", www.eufunds.bg.

Първата седмица от обучението започна с UML и Бизнес анализ. Предвидените лекции и практически упражнения ще завършат в края на лятото.

 

 

 

 

BG05M9OP001-1.057-0294-С01 

 

 

Обратно