Новини

Изпрати статията по email

Изменения в законите за местни данъци и такси, за ДДС и за социалните услуги влизат в сила днес

Изменения в законите за местни данъци и такси, за ДДС и за социалните услуги влизат в сила днес

11 август 2020

 

В бр. 71 на "Държавен вестник" от 11 август е публикуван Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси, с който се изменят и други нормативни актове. Актуалната им версия е достъпна в продукт "Сиела Норми".

В Преходните и заключителните разпоредби на закона е записано, че Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.
За да се възползват от възможността лицата трябва да удостоверят посочените обстоятелства с финансови и други документи, по ред и начин, определени от общинските съвети.

В чл. 91 от Закона за движението по пътищата се създава нова ал. 4, която регламентира специален режим на движение на моторни превозни средства на лечебните заведения към МС и министерствата, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния.

Влизат в сила и промени в Закона за данък върху добавената стойност, свързани с намаляване на ДДС за вино, бира, туроператори, екскурзиите със случаен превоз, фитнеси и басейни от 20 на 9 процента. Периодът, в който ще се дължи по-ниската ставка, е от 1 август т.г. до 31 декември 2021 г.

Актуализиран е и Законът за социалните услуги. В новите текстове изрично е записано, че предоставянето на социални услуги не е търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
До приемането на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да упражняват контрол по спазване на стандартите за качество на социалните услуги за деца при досегашните условия и ред. Само дирекции "Социално подпомагане" ще изготвят писмена предварителна оценка за насочването на всички лица за ползване на социални услуги. Запазва се и процедурата за индивидуалната оценка на потребностите и плановете за подкрепа до приемането на правилника за прилагането на Закона за социалните услуги.

Изменените и допълнени законодателни актове вече са налични в продукт "Сиела Норми". Правно-информационната система осигурява бърз и лесен достъп до българското законодателство с възможност за избор и сравнение на редакции, следене за изменения в нормативен документ и сигнализиране за настъпила промяна.
Може да го платите и активирате онлайн в електронния ни магазин.

 

Обратно