Новини

Изпрати статията по email

Нови бланки, свързани с финансовите отчети, в

Нови бланки, свързани с финансовите отчети, в "Сиела Процедури"

21 януари 2021

 

Потребителите на продукт "Сиела Процедури" вече разполагат с всички образци на годишните финансови отчети като динамични електронни форми. Те могат да бъдат попълвани на компютър и подадени съгласно законовия срок.

"Използването на образци на компонентите на годишния финансов отчет и въпросници относно пълнотата на оповестяванията, съгласно приложимите счетоводни стандарти, минимизира риска от нарушаване на изискванията", посочва доц. д-р Али Вейсел, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Той е един от експертите, които публикуват коментари и разяснителни статии в продукт "Сиела Счетоводство" в услуга на потребителите на правно-информационната система.

При подаване на финансов отчет трябва да се предоставят и други документи:

  • Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2
  • Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците или Протокол от решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение
  • Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове), подписана от заявителя
  • Документ за внесена държавна такса

 


Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв., но се изисква квалифициран електронен подпис.

Годишните отчети могат да бъдат публикувани по електронен път от счетоводителите, които са ги изготвили и подписали, както и от адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

Изпращането на Годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери, уточняват от Агенцията по вписванията.

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, а съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 000 лв. през 2020 г., са задължени да представят Годишен отчет за дейността. Това се отнася и за физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г. и ЗДДФЛ.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 83 от ЗДДФЛ.

Припомняме, че има промяна, свързана с началния срок за подаване и плащане на годишните данъци - от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ.

Удължени са и сроковете по Закона за счетоводството за публикуването на годишните финансови отчети.

От 1 март до 30 юни е срокът за изготвяне и подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и плащане на данъците по тях, както и за изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани и плащане на данъците по тях.

Промяната се отнася, както за годишните данъчни декларации за 2020 г., така и за следващите години.

Непроменен остава срокът 30 април за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица (без еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани).

 

Обратно