Новини

Изпрати статията по email

Измененията в ЗУТ - в

Измененията в ЗУТ - в "Сиела Строител" и "Сиела Норми"

23 февруари 2021

 

В брой 16 на "Държавен вестник" от 23 февруари 2021 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С актуализираното му съдържание можете да се запознаете в "Сиела Норми" и в специализираната правно-информационна система "Сиела Строител".

 

Актът беше обнародван след като Народното събрание преодоля ветото на президента Румен Радев.

 

В "Сиела Строител" можете да се запознаете и със становищата на браншовите организации относно промените в ЗУТ, включително аргументите за тяхното несъгласие с някои от новите текстове. Очаквайте скоро в продукта експертния коментар за новите изменения на адвокат Борис Милчев.

 

Част от измененията в Закона за устройство на територията се отнасят за ангажиментите по поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, организиране на публикуването им и поддържането на информацията в актуален вид.

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е отговорен за създаването, развиването и поддържането на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Поддържането на актуалността на данните ще се регламентира с наредба на Министерския съвет.

 

За промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, собственост на държавата или общините, ще се изисква писмено съгласие на съответния министър.

 

Нова алинея регламентира подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани имоти. То може да се осъществява чрез общ достъп, въз основа на договор в нотариална форма, сключен между различните собственици и/или носители на правото на строеж върху съседните урегулирани имоти. "Входовете и изходите, местата за маневриране и други, които служат за общо ползване, са общи части на собствениците (съсобствениците) на съседните подземни паркинг-гаражи, които обслужват, и се определят с инвестиционните проекти."

 

Друга важна промяна е регламентираното ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти - публична общинска собственост, за извършване на търговска и/или друга дейност на открито.Това ще става въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината.

 

При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота в проекта за изменение на подробния устройствен план трябва да се предвиди изход към улица, а именно - лицето към улицата на новообразуваните имоти в дълбочина да е не по-малко от 3,5 м.

 

Ако това условие не може да бъде спазено, в проекта трябва да се заложи прокарване на задънена улица в границите на новообразуваните имоти. В тези случаи с влизането в сила на плана общината ще придобие собствеността върху задънената улица.

 

С актуализираното съдържание на ЗУТ и други актове, свързани с проектиране и строителство, можете да се запознаете, ако сте потребител на правно-информационна система "Сиела Строител". При условие, че нямате активен абонамент, можете да го активирате и през електронния ни магазин.

 

Обратно