Новини

Изпрати статията по email

Нови тълкувателни решения на ВАС и ВКС - в

Нови тълкувателни решения на ВАС и ВКС - в "Сиела Практика"

25 януари 2022

 

С Тълкувателно решение № 5  от 21.01.2022 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд дават отговор на въпрос, по който е констатирана противоречива съдебна практика на състави на ВКС, а именно: "При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от 3 настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?".

Обсъждайки двете становища по казуса, мнозинството от върховните съдии приема, че "при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД започва да тече от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост."

В този смисъл, шестмесечният срок, в който кредиторът трябва да предяви иск против длъжника (в случай, че иска поръчителят да продължи да отговаря солидарно за задължението), започва да тече от настъпването на изискуемостта на целия дълг.

Решението е подписано с особено мнение от 16 съдии, според които срокът започва да тече от датата на падежа на всяка отделна вноска, включително при предсрочна изискуемост за вноските с настъпил падеж. По отношение на вноските, чиито падеж не е настъпил, магистратите смятат, че  шестмесечният срок тече от обявяване на предсрочната изискуемост.

В правно-информационната система "Сиела Практика" е публикувано още едно тълкувателно решение от тази година: ТР № 1 от 24 януари 2022 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на ВКС, направено на основание чл. 125 вр. чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, за приемане на тълкувателно решение по повод необходимостта от отмяна на загубили своето значение постановления на Пленума на Върховния съд (за периода 1953 г. – 1994 г.).

С решението на върховните магистрати можете да се запознаете, ако сте абонати на "Сиела Практика".

В продукта тази седмица е публикувано и Тълкувателно решение на Върховния административен съд от 21/01/2022 г., според което "Касационна или частна жалба, подадена чрез процесуален представител (по закон или по пълномощие), който има представителна власт както за административния орган, издал административния акт, така и за юридическото лице, в структурата на което се намира органът, издал акта, от името на субект, който не е участвал като страна в първоинстанционното съдебно производство, извън случаите на чл.210, ал.2 АПК", е нередовна."

Върховният административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС се произнесе и по втори въпрос за тълкуване:

"Касационна жалба, подадена от административен орган, който е делегирал правомощията си за издаване на административен акт на друг подчинен на него административен орган, срещу решение на административен съд, постановено в производство с участието на органа, на когото са делегирани съответните властнически правомощия и делегацията не е прекратена, е недопустима."

Можете да се абонирате за продукта, който публикува съдебните актове, включително и тълкувателните решения на върховните съдилища, в електронния магазин e-ciela.net или да го поръчате на тел. 02 903 00 00.

 

 

ВАС и ВКС

 

Обратно