Новини

Изпрати статията по email

Тълкувателно решение относно следенето за нищожността на правните сделки

Тълкувателно решение относно следенето за нищожността на правните сделки

29 април 2022

 

В правно-информационната система "Сиела Практика" е публикувано Тълкувателно решение № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд. Според магистратите, съдът е длъжен да се произнесе в мотивите на решението по нищожността на правни сделки или на отделни клаузи от тях, които са от значение за решаване на правния спор, без да е направено възражение от заинтересованата страна, само ако нищожността произтича пряко от сделката или от събраните по делото доказателства.

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет поради противоречива съдебна практика.

Върховните съдии считат, че когато предмет на делото са правоотношения, произтичащи от правна сделка, ответникът може да противопостави правоизключващи възражения, основани на нищожността на сделката или на отделни части от нея, но и при липса на такива възражения, съдът не е обвързан да зачете нейните правни последици.

Съдът е длъжен да се произнесе служебно по нищожността, когато установи пороци, произтичащи пряко от съдържанието и формата на сделката, както и от общоизвестни или служебно известни на съда факти.

Пълният текст на тълкувателното решение ще бъде достъпен за клиентите на продукт "Сиела Практика" след последната актуализация.

В правно-информационната система е публикувано и Решение № 4 на Конституционния съд от 19 април  2022 г.

Конституционното дело е образувано на 5 юли 2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта "пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване. Вносителят твърди, че текстовете противоречат на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 16, чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията, както и на нейния преамбюл.

Омбудсманът посочва, че "пожизненото" изплащане на пенсия в намален размер на лицата, възползвали се от възможността за пенсиониране до една година по-рано от навършване на изискуемата възраст, нарушава принципа на правовата държава.

Конституционният съд приема, че частично оспорената разпоредба не противоречи на Конституцията и със свое Решение отхвърля искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта "пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване.

Сред публикуваните тази седмица в правно-информационната система "Сиела Практика" са и две решения на Върховния административен съд (Решение № 3618  от 15.04.2022 и  № 8843 от 23.07.2021).

За да следите съдебната практика, както и решенията на върховните съдилища, можете да се абонирате в електронния магазин е-ciela.net.

 

 

Сиела Практика

 

Обратно