Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на Върховния административен съд

Ново тълкувателно решение на Върховния административен съд

27 май 2022

 

В "Сиела Практика" е публикувано ново тълкувателно решение на Върховния административен съд (Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г.). Производството е по реда на чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт, във връзка с Тълкувателно дело № 2/2020 по въпроса:

"Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?".

Тълкувателното решение на ВАС гласи, че "обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС включва и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице".

Магистратите отбелязват две противоположни становища в съдебната практика.

Според първото становище, отговорността е ограничена до размера на дължимия и невнесен данък, а отговорността по чл. 177 ЗДДС не включва лихвите за дължимия и невнесен данък върху добавената стойност (ДДС) от друго лице.

Второто становище приема, че отговорността по чл. 177 ЗДДС включва и лихвите за дължимия и невнесен ДДС от друго лице. То се приема за правилно от Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд:

"По силата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговоря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, пряко или косвено свързан с дължимия и невнесен данък."

Следете тълкувателните дела на върховните съдилища в България, както и всички съдебни актове, в правно-информационната система "Сиела Практика".

 

 

Върховен административен съд

 

Обратно