Новини

Изпрати статията по email

Ново решение на ЕС цели хармонизиране на правната среда

Ново решение на ЕС цели хармонизиране на правната среда

14 юли 2022

 

Решение (ЕС) 2022/1206 на Съвета от 12 юли 2022 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела, е публикувано в правно-информационната система "Сиела Евро".

С него влиза в сила и самата Конвенция, която обвързва всички страни-членки на Европейския съюз, без да е необходима ратификация.

Можете да се запознаете с нейното съдържание в продукта.

Присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията цели насърчаване на достъпа до правосъдие в световен мащаб чрез засилено международно съдебно сътрудничество, както и намаляване на рисковете и разходите, свързани с разрешаването на трансгранични съдебни спорове.

Приложното ѝ поле е по отношение на съдебни решения по граждански и търговски дела. Конвенцията не се прилага по данъчни, митнически или административни дела, за признаването и изпълнението в една договаряща държава на съдебно решение, постановено от съд на друга договаряща държава, както и при арбитраж и свързаните с него производства.
(Всички изключения по отношение на приложното поле са посочени в документа.)

Конвенцията се прилага за признаването и изпълнението на съдебни решения, ако към момента на образуване на производството в държавата по произход конвенцията се е прилагала между тази държава и замолената държава (Преходна разпоредба).

С решението на ЕС се очаква, че хармонизирането на правната среда ще улесни европейските граждани и предприятия, които искат дадено съдебно решение на трета държава да бъде признато и изпълнено в ЕС. Конвенцията ще даде всеобхватна международна рамка, която ще допринесе за по-ефективно трансгранично съдебно сътрудничество и по-добър достъп до правосъдие в световен мащаб.

Следете решенията на европейските структури в "Сиела Евро". Можете да активирате правно-информационната система и след плащане в електронния ни магазин.

 

ЕС хармонизиране

 

Обратно