Новини

Изпрати статията по email

Актуален списък на действащата нормативна уредба - в

Актуален списък на действащата нормативна уредба - в "Сиела Строител"

28 юли 2022

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) актуализира Списъка на действащата към 1.07.2022 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Списъкът е публикуван в правноинформационната система "Сиела Строител".

Нормативната уредба е разпределена в 22 глави: Регионално развитие; Собственост и концесии, Обществени поръчки; Геодезия, картография и кадастър; Устройство на територията; Строителен процес, правоспособност в проектирането и строителството; Санитарно-хигиенни и здравни изисквания; Геозащита; Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения, водоползване; Здравословни и безопасните условия на труд; Безопасна експлоатация и технически надзор; Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствията на продуктите със съществените изисквания към тях и др.

Предходната актуализация беше към 1 юли миналата година.

В Списъка на МРРБ само са описани нормативни актове с информация за техните изменения и допълнения (вкл. съответните броеве на "Държавен вестник"). За да ползвате актуалното и пълно съдържание, както и да правите сравнение с предходни редакции, ще Ви е особено полезно да ползвате експертния софтуер на "Сиела", където Списъкът на МРРБ е публикуван с препратки към всички документи.

Сред ключовите актове са: Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 г., приета с РМС № 696 от 2012 г., Закона за собствеността с последно изменение в бр. 18 на Държавен вестник от 2022 г., Закона за държавната собственост, който също е с изменение в настоящата година - в бр. 32, както и много други.

Сред важните нормативи, които можете да намерите в "Сиела Строител", са също: Закон за регионалното развитие с последни промени, обнародвани в бр. 51 на "Държавен вестник" от 2022 г, както и Правилникът за прилагането му, Закона за административно-териториално устройство на Република България, Закона за устройство на територията с допълнения в бр. 42 от 2022 г., както и много други.

В продукта са достъпни освен законодателните актове, също така важни решения, заповеди, наредби, инструкции, указателни писма с предмет и отражение върху проектиране, строителство, устройство на територията. Сред тях са: Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, Заповед № РД-02-14-2021 от 2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризация на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризация на населените места в Република България съгласно приложение № 2, Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и много други.

Наличните документи в правноинформационната система "Сиела Строител" са над 12 000 документа  - нормативна уредба, норми и правила за проектиране, документи на държавни ведомства, общински администрации и браншови организации, процедури, бланки, примерни договори, статии и коментари, европейски директиви, проекти, преводни актове, богат архив.

С годишен абонамент получавате достъп до цялата база с последващи актуализации на съдържанието и добавяне на нова полезна справочна и правна информация.

За поръчки: тел. 02 903 00 00.

 

 

геодезия

 

Обратно