Новини

Изпрати статията по email

Намалени учебни часове в V, VI и VII клас с изменения в Наредба

Намалени учебни часове в V, VI и VII клас с изменения в Наредба

26 август 2022

 

В срок от 01.09.2022 г. до 21.10.2022 г., всяко училище може да кандидатства по НП "Иновации в действие" за учебната 2022/2023 г. чрез електронната платформаischools.mon.bg. На платформата ще бъдат публикувани и Правилата за изпълнение на Националната програма.

 

С изискванията на програмата можете да се запознаете и в експертния продукт "Сиела Образование Директор".

 

В правноинформационната система в услуга на администрацията, ще намерите и последните изменения в решения и наредби на Министерството на образованието и науката, обнародвани в бр. 69 от 26.08.2022 г. на "Държавен вестник".

 

В този брой е публикувано Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

 

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г., които разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си. В списъка влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната, които са с 32 повече от миналата учебна година. Според изискванията, иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

 

Други важни изменения в образованието също са обнародвани в последния брой на "Държавен вестник": Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, както и Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

 

Броят на часовете по български език и литература в V и в VI клас, както и на часовете по математика в V, в VI и в VII клас, се увеличават с по 0,5 часа седмично. Половин час повече на седмична база ще бъдат и часовете по география и икономика в V клас. Бъдещите седмокласници ще изучават "Информационни технологии" вместо учебния предмет Компютърно моделиране и информационни технологии.

 

Променена е продължителността на учебните часове от V – VII клас от 45 на 40 минути.

 

Отпада изискването за представяне на лично образователно дело при преместване на ученик поради обстоятелството, че този документ е електронен и е наличен в НЕИСПУО. Добавя се изискване за представяне на училищни учебни планове, по които ученикът се е обучавал.

Всички нормативни актове с приложение в образователния процес, актуализирани при всяко изменение, можете да откриете в "Сиела Образование Директор".

 

 

schol-reduce

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките