Новини

Изпрати статията по email

Промени в електронните свидетелства за съдимост от 1 септември

Промени в електронните свидетелства за съдимост от 1 септември

30 август 2022

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост е обнародвана в бр. 70 на "Държавен вестник" от 30 август 2022 г.

С новите текстове значително се разширява обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за неосъждани лица и за такива, родени на територията на България.

Електронни свидетелства за съдимост и служебни електронни свидетелства за съдимост вече ще се издават за: неосъждани, осъждани, реабилитирани, амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.

С промените се въвежда в експлоатация новоизградената Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) "Съдебен статус" с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, за която ще отговаря Министерството на правосъдието.

Бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието ще използват централната база данни.

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. За целта му е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

В правноинформационната система "Сиела Процедури" можете да ползвате бланки и процедури, които прилагат Наредба 8:

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (процедура), както и бланките:
Електронно свидетелство за съдимост (в сила от 01.09.2022 г.)
Електронно свидетелство за съдимост (в сила от 01.09.2022 г.)
Свидетелство за съдимост на неосъждано лице (в сила от 01.09.2022 г.)
Свидетелство за съдимост на неосъждано лице, което да послужи за чужбина (в сила от 01.09.2022 г.)
Свидетелство за съдимост на осъждано лице (в сила от 01.09.2022 г.)
Свидетелство за съдимост на осъждано лице, родено в чужбина или с неизвестно месторождение (в сила от 01.09.2022 г.)

 

Свидетелство за съдимост на чужденец, който не представя издаден български документ за самоличност или за пребиваване (в сила от 01.09.2022 г.)

Съгласно промените в Наредба 8, електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат: "Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане или предназначение за чужбина електронното свидетелство за съдимост се подписва и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието."

Бюлетинът за съдимост се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт. Електронният бюлетин за съдимост се съставя в ЕИСС, като се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 7, и постъпва в ЦАИС "Съдебен статус" като подписан с електронен печат "XML файл". След това се подава по електронен път в ЦАИС "Съдебен статус", разпечатва се на хартиен насител - картон, по образец съгласно приложение № 1 и се изпраща на бюрото за съдимост по месторождение.

Постъпващите на хартиен носител бюлетини, съставяни чрез деловодни системи на съдилищата, се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение на лицето посредством специализиран модул за въвеждане на бюлетини за съдимост в ЦАИС "Съдебен статус".

За да ползвате процедури и бланки, свързани с прилагането на Наредба 8, можете да се абонирате за продукт "Сиела Процедури" и в електронния ни магазин.

 

 

Електронно свидетелство за съдимост

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките