Новини

Изпрати статията по email

Нови определения по конституционни дела - в

Нови определения по конституционни дела - в "Сиела Практика"

25 октомври 2022

 

Определение № 7 от 18 октомври 2022 г. по конституционно дело № 16 от 2022 г. и Определение № 8 от 18 октомври 2022 г. по конституционно дело № 15 от 2022 г. са публикувани в "Сиела Практика".

С определение по конституционно дело №15/2022 г. Конституционният съд отклони искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията и прекрати производството по делото.

Текстът на този член забранява на лишените от свобода и хората под запрещение да упражняват вот при провеждане на избори за народни представители, президент и местна власт.

Повод за искането на правителството за задължително тълкуване са три решения на Европейския съд по правата на човека, по които съдът е установил нарушение на разпоредбата на чл. 3 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Страните, подписали Конвенцията, са задължени да провеждат свободни избори с тайно гласуване за "законодателното тяло".

Конституционният съд отклони и искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.) и прекрати производството по делото. (конституционно дело № 16 от 2022 г.).

Според вносителя, оспорваната като противоконституционна разпоредба противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на установеното с чл. 105, ал. 2 от КРБ правомощие на Министерския съвет да осъществява ръководството на държавната администрация.

Разпоредбата е със срок на действие до 31 август 2022 г. С изтичането на този срок оспорената норма вече не е действащо право, поради което отпада предметът на настоящото дело. Въз основа на това, съдиите отклоняват искането и прекратяват производството по делото.

 

 

Конституционен съд

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките