Новини

Изпрати статията по email

Нова наредба регулира движението по пътищата, отворени за обществено ползване

Нова наредба регулира движението по пътищата, отворени за обществено ползване

07 ноември 2022

 

Наредба №РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, е обнародвана в бр. 88 на "Държавен вестник" от 4 ноември 2022 г. Създаването на ефективни планове и проекти за организация на движението трябва да повишат безопасността и сигурността на всички участници в движението.

Поради големия брой съществени изменения и допълнения в действащата Наредба № 1 от 2001 г. екипът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (МРРБ) приема изцяло нова наредба.

С пълното ѝ съдържание, както и всички важни документи на ведомството, можете да се запознаете в "Сиела Строител".

Нормативният акт цели отстраняване на допуснати пропуски, които касаят: обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението; реда за възлагане, изработване и приемане на плановете и проектите за организация на движението и др.

С наредбата се определят целите на организацията на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, средствата и принципите за тяхното постигане. Регламентират се редът и условията за изготвяне, одобряване, съгласуване и прилагане на генералните планове за организация на движението и проектите за организация и безопасност на движението в населените места и извън населените места от органите по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и органите на Министерството на вътрешните работи (МВР). Определени са критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите, изготвени в съответствие с изискванията на наредбата.

Експертите считат, че с приемането на Наредба № РД-02-20-2 ще се подпомогне работата на проектанти, консултанти и възложители с процедури и изисквания за: достатъчно информация и пълнота на проектната документация при разработване на планове и проекти за организация на движението.

Наредба №РД-02-20-2 влиза в сила от 06.11.2023 г.

За поръчка на "Сиела Строител" – тел. 02 903 0000 или в електронния магазин e-ciela.net.

 

 

 

Пътища

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките