Новини

Изпрати статията по email

Нови процедури в

Нови процедури в "Сиела Процедури"

08 ноември 2022

 

В "Сиела Процедури" са публикувани нови процедури в услуга на родителите на неприети в детски градини деца и на чужденците с бизнес проекти в България.

В продукта са подробно описани условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, за които е нямало свободни места в детските градини: Условия и ред за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите, ако едновременно са изпълнени няколко условия, подробно описани в новата процедура.

Когато детето е кандидатствало за прием само в държавна детска градина или училище и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо (по искане на родителите) общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски градини и училища в прилежащия район на обхват.

Дали родителите имат право да получат средства за компенсиране  се установява служебно от общината по настоящия адрес на детето, а родител на детето декларира, че не се получават средства за същите дейности на друго основание за същия период. Родителят е длъжен да декларира пред общината по настоящия адрес на детето евентуална промяна на тези обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването й.

В новата процедура са описани и необходимите документи, които се разглеждат от общината, включително заявлението за изплащане на компенсации.

Заявлението може да се подава в срок до 5 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година, а до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Общината извършва проверка за наличието на всички условия към датата на подаване на заявлението и уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите.

Нова процедура в продукта е Условия и ред за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект.

Тя описва условията и реда за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза", съгласно изискванията на  Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

Удостоверението им предоставя възможност да започнат и развият проекти, предвиждащи извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната.

За издаването на удостоверението "Стартъп виза" по всяко постъпило заявление министърът на иновациите и растежа сформира Експертен съвет като консултативен орган. Експертният съвет дава становище по представени проекти, кандидатстващи за издаване или удължаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, както и искания за внасяне на промени в одобрени проекти.

За поръчка на "Сиела Процедури" – тел. 02 903 0000 или електронния магазин e-ciela.net.

 

 

 

Сиела Процедури

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките