Новини

Изпрати статията по email

Нови нормативни актове със социална насоченост - в

Нови нормативни актове със социална насоченост - в "Сиела Норми"

13 декември 2022

 

В "Държавен вестник", брой 99 от 13 декември 2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промените са свързани с изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Целта на схемата през новия програмен период е насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на заетост. Влизат в сила от 01.01.2023 г.

Можете да се запознаете с актуализираната версия на ЗКПО в правноинформационната система "Сиела Норми".

В новия брой на "Държавен вестник" е допълнено и Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Към исканията за изплащане на компенсации няма да се изисква представяне на фактура за извършено плащане на такса по договор с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група, когато плащането по договора е извършено преди 1 септември 2022 г. В тези случаи за удостоверяване на извършеното плащане ще се представя платежно нареждане или фискален бон.

Срокът за подаване на исканията за изплащане на компенсации за септември, октомври и ноември 2022 г. е 15 декември 2022 г.

Третият акт със социална насоченост в новия брой на "Държавен вестник" е Изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт.

Многодетните майки ще имат право на двупосочно безплатно пътуване веднъж в годината с железопътен транспорт в страната съгласно чл. 34а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Право на 50 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници при пътувания с железопътен транспорт ще имат и граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, придобили право на пенсия в тях и навършили възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

За да ползвате актуалното законодателство, можете да се абонирате за правноинформационната система "Сиела Норми".

 

 

Сиела Норми

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките