Новини

Изпрати статията по email

Акценти в Ciela Law за 2022 година

Акценти в Ciela Law за 2022 година

22 декември 2022

 

В двуезичната правноинформационна система Ciela Law са преведени всички обнародвани в "Държавен вестник" за годината нормативни актове, както и измененията и допълненията към съществуващото законодателство в закони, кодекси, наредби, правилници.

През годината са актуализирани и коригирани преводите на много от актовете в базата на продукта, за да са полезни на всички клиенти, които ползват българското законодателство, преведено на английски език.

Сред акцентите в програмата през 2022 г. е Законът за покритите облигации (бр. 25 на "Държавен вестник" от 29.3.2022 г.)

Покритите облигации са дългови ценни книжа, емитирани в съответствие с този закон или в съответствие с националното законодателство на друга държава членка за транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.

Публичният надзор на покритите облигации се осъществява от Българската народна банка.

Сред преводите са и две важни наредби, свързани с посредническа дейност и образование:

Наредба № 20 от 25 октомври 2022 г. за регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (Виза вид "D") на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации е обнародвана в бр. 87 на "Държавен вестник" от 1 ноември 2022 г. Тя урежда съдържанието, условията и редът за воденето на Регистъра на издадените удостоверения, издаването и достъпът чрез регистъра на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации.

Втората преведена наредба е за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с последно изменение и допълнение в "Държавен вестник", бр. 89 от 12 ноември 2019 г.

С нея се уреждат условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, в други държави и на моряци, регистрацията за извършване на посредническа дейност, нейното отказване и прекратяване, условията и редът за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България, както и задължителните изисквания за съдържанието на посредническите договори.

Новопреведени са и няколко правилника - достъпни с последните си актуализации:

Правилникът за прилагане на Закона за публичните предпрития е с последни изменения в бр. 89 на "Държавен вестник" от 26 октомври 2021 г. Той урежда дейността на Агенцията за публичните предприятия и нейната роля като координиращо звено.

Преведен е и Правилникът за прилагане на Закона за движение по пътищата. През месец април тази година Върховният административен съд отмени съществуващото от 20 години положение, при което нормативната уредба в България дава различни отговори на въпроса коя е най-високата скорост, с която е допустимо да се движи автомобил по магистрала. Решението е за отмяна на разпоредбата от правилника, регламентираща максимална скорост от 120 км/ч на магистрала.

Друг важен правилник, преведен в програмата през 2022 г., е този за прилагане на Закона за държавната собственост, с последно изменение и допълнение в "Държавен вестник", бр. 55 от 15 юли 2022 г. С него се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за държавната собственост относно придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост, както и актуването и отписването от актовите книги на имотите - държавна собственост.

За поръчка на абонамент за Ciela Law - тел. 02 903 0000.

 

 

 

 

Ciela Law

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките