Новини

Изпрати статията по email

Нови актове в

Нови актове в "Сиела Счетоводство"

06 януари 2023

 

Обнародвана е Наредба № Н-5 от 29 декември 2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите. ("Държавен вестник", бр. 2 от 06.01.2023 г.)

С Наредбата се цели детайлизация на национално ниво на процесите по извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите, както и регулиране на взаимоотношенията между управляващи органи и счетоводен орган във връзка с тези процеси.

Наредбата съдържа и 19 приложения, които в основната си част са формати на стандартизирани документи.

В обхвата на Наредбата са включени програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) и двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, които са програмите между Република България и Република Сърбия, Република България и Република Турция, и Република България и Република Северна Македония.

В новия брой на "Държавен вестник" e публикувана и Заповед № РД-05-612 от 20 декември 2022 г. № З-ЦУ-2432 от 20 декември 2022 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица.

Тя е издадена от председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Със заповедта се определят реда, начина и сроковете за подаване на двата отчета, дефинират се групите юридически и физически лица (респонденти), които през 2023 г. следва да подадат годишен отчет за дейността или консолидиран годишен отчет за тези, които подлежат на консолидиране (включително съдържание и форма на КГОД).

Подаването на отчетите от юридическите и физическите лица става заедно с годишната данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни 2023 г. за ГОД и до 2.10.2023 г. – за предприятията, които консолидират.

В структурата Годишно приключване 2022 г. на "Сиела Счетоводство" ще получите достъп до актуалните образци.

В правноинформационната система можете да ползвате актуалното законодателство и процедури, свързани с финанси, осигуряване, счетоводство, данъци и други. За да направите годишен абонамент за продукта, можете да платите в електронната книжарница.

 

 

 

 

Сиела счетоводство

 

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките