Новини

Изпрати статията по email

Новите изменения в ЗУТ - в

Новите изменения в ЗУТ - в "Сиела Строител"

20 януари 2023

 

Възобновяемите енергийни източници с максимална мощност от 20 киловата ще се ползват само с уведомителен режим. Това се регламентира с измененията и допълненията в Закона за устройство на територията, обнародван в бр. 6 на "Държавен вестник" от 20.01.2023 г.

С актуалното му съдържание можете да се запознаете в експертната правноинформационна система "Сиела Строител".

С промените се дава възможност за инсталиране при уведомителен режим на соларен панел на покрива на къща, блок или в двора, без да е необходимо разрешение за строеж или инвестиционен проект, ако мощността се ползва само за собствени нужди (ВЕИ до 20 киловата за собствени нужди).

Облекчават се и условията за монтирането на мощности до 1 мегават, както в населени места, така и извън тях.

Промените в ЗУТ са адресирани и към земеделските производители, които e достатъчно да уведомят местните власти и не получат възражение в рамките на 14 дни.

Вече няма да се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план за монтаж на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии.

Няма да се изисква разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля до 20 kW.

Съгласно промените няма да се налага одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.

Можете да се абонирате за "Сиела Строител" и да ползвате актуалното съдържание на всички нормативни актове, свързани с устройство на територията, проектиране, строителство, както и богата справочна информация, в електронния магазин ciela.com.

 

 

 

 

Зелена енергия

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките