Новини

Изпрати статията по email

Ново решение на Съда на ЕС в

Ново решение на Съда на ЕС в "Сиела Евро"

14 март 2023

 

Съдът на ЕС се произнесе по дело с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Специализиран наказателен съд (България) с акт от 3 юни 2021 г.

Преюдициалното запитване е отправено в рамките на наказателно производство, образувано за участие в организирана престъпна група и се отнася до тълкуването на член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации).

Според Решението на Съда на Европейския Съюз Член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО във връзка с член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална практика, съгласно която съдебните актове, с които се разрешава използването на специални разузнавателни средства вследствие на мотивирано и подробно искане на наказателните органи,  се изготвят под формата на предварително съставен текст, който не съдържа индивидуализирани мотиви, а само посочва, наред със срока на действие на разрешението, че са спазени изискванията, предвидени в цитираното в тези актове законодателство, стига точните причини, поради които компетентният съд е преценил, че предвид фактическите и правните обстоятелства на конкретния случай законовите изисквания са спазени, да могат лесно и недвусмислено да бъдат изведени при съвместен прочит на акта и на искането за разрешение, като след издаването на разрешението искането трябва да е достъпно за лицето, спрямо което е било разрешено използването на специални разузнавателни средства.
     

С пълния текст на решението можете да се запознаете в "Сиела Евро" - информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

 

 

 

Съд на ЕС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките