Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно постановление на ВАС - в

Ново тълкувателно постановление на ВАС - в "Сиела Практика"

19 април 2023

 

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 20.12.2021 г. на Председателя на Върховния касационен съд, в хипотезата на чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ, по предложение на състав на ВКС поради формирана противоречива съдебна практика в три решения по чл. 290 ГПК на ВКС, по следния правен въпрос: "Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато осъждането е станало преди влизане в сила на чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО (обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) и на разпоредбата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ (обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г.), и приложим ли е в тази хипотеза §27, ал. 1 ПЗР ЗПУО?"

Според първото становище, в хипотезата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, работодателят има правомощието да прекрати без предизвестие трудово правоотношение с педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), който е осъден за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила съдебен акт (присъда, одобрено от съда споразумение, решение по чл. 78а НК), независимо от реабилитацията по право по чл. 86 НК и реабилитацията по съдебен ред по чл. 87 НК.

Според второто становище, новото изискване за заемане на длъжност на педагогически специалист в чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО и съответстващото му основание за уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, се прилагат за трудови договори, сключени след 01.08.2016 г. и за съществуващи трудови правоотношения с педагогически специалисти, чиито осъждания са факт, осъществил се след 01.08.2016 г.. За осъждания на педагогически специалисти преди 01.08.2016 г. е приложим §27, ал. 1 ПЗР ЗПУО, според който условията за заемане на педагогическата длъжност, действали по отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Правилника за приложение на ЗНП, се преценяват към момента на осъждането.

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС намира за правилно второто становище по правния въпрос по следните съображения: В хипотезата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, работодателят има правомощието да прекрати без предизвестие трудово правоотношение с педагогически специалист по смисъла на ЗПУО, който е осъден за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила съдебен акт (присъда, одобрено от съда споразумение, решение по чл. 78а НК), независимо от реабилитацията. Това правомощие не възниква, според изричната норма на чл. 215, ал. 2 ЗПУО, спрямо педагогически специалисти, които са осъдени по наказателните дела, посочени в чл. 1 Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

С оглед на изложеното, съдът решава: Работодателят няма правомощието да прекрати на основание чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ вр. с чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато осъждането е станало преди влизане в сила на чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО и на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ. Приложение в тази хипотеза намира §27, ал. 1 ПЗР ЗПУО, според който завареното трудово правоотношение се запазва, ако лицето е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникването му.

С цялото постановление можете да запознаете в "Сиела Практика" – продукт, който включва практика на Конституционния съд, тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища, съдебните решения на всички съдилища и други юрисдикции в Република България.

Този месец можете да активирате "Сиела Практика" с 10% отстъпка в онлайн магазина ciela.com.

 

 

ВАС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките