Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Процедури

 Сиела Процедури

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.


  19 май 2016
 • Обществени поръчки - финален пакет процедури
  С настоящата актуализация в продукта е публикуван финален пакет процедури, с който се обхваща в пълнота тематичното съдържание на материята на обществените поръчки, свързани с уредбата по новия Закон за обществените поръчки. Пакетът включва:

   

  Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки
  Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица
  Поддържане на профил на купувача
  Ред за изготвяне, подаване и получаване на заявления за участие и оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка
  Състав, функции и правомощия на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

   

  Във връзка с приетия и обнародван Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки са допълнени и актуализирани всички процедури, имащи отношение към уредбата, съдържаща се в него.

 • 21 април 2016
 • Отново... обществени поръчки
  Новите заглавия в този пакет процедури:
   

  Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие

  Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление

  Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без публикуване на обявление за поръчка

  Възлагане на обществена поръчка чрез конкурс за проект

  Възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне


 • 07 април 2016
 • И пак… обществени поръчки

  Нов пакет процедури, включващ:

   

  Възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност

  Особености при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители

  Сключване, изпълнение и прекратяване на договор за обществена поръчка

  Условия за изпълнение на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност

  Централизирано възлагане на обществени поръчки


 • 31 март 2016
 • Още… обществени поръчки

  Публикуваните нови процедури, свързани с прилагането на новия ЗОП включват заглавията:

   

  Възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации

  Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание

  Използване на динамична система за покупки при възлагане на обществена поръчка

  Провеждане на електронен търг за възлагане на обществена поръчка

  Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки

  Създаване на квалификационни системи от секторни възложители


 • 21 март 2016
 • Видове процедури по ЗОП

  Публикувани са процедури, свързани с възлагане на обществени поръчки по конкретните видове процедури, изброени в чл. 18, ал. 1 ЗОП, в сила от 15.04.2016 г., в т.ч.:

  Възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на ограничена процедура

  Възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура

  Възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на състезателна процедура с договаряне

  Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие

  Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка

  Възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог


 • 14 март 2016
 • Обществени поръчки

  В продукта е публикуван първия пакет от процедури, свързани с приетия нов Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. Пакетът включва:

  • Външен контрол върху обществените поръчки, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки
  • Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Общи правила за провеждане и приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Определяне на критерии за подбор в процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Определяне на обекта на обществена поръчка
  • Определяне на стойността на обществена поръчка
  • Последващ външен контрол върху обществените поръчки
  • Постановяване и публикуване на решения и обявления в процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Придобиване и изгубване качеството на възложител на обществени поръчки
  • Придобиване и изгубване на качествата на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Производство по обжалване в процедура за възлагане на обществена поръчка
  • Ред за установяване и отстраняване на нарушения в процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия
  • Унищожение на договор или рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка

 • 10 март 2016
 • Туризъм

  Нова процедура: Издаване на сертификат на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център"


 • 10 март 2016
 • ДАНС - държавна служба
  Нови процедури:
  Постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" след провеждане на конкурс
  Преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" въз основа на конкурс

 • 10 март 2016
 • Акцизни стоки

  Нова процедура: Подаване на информация съгласно чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове

Нагоре