Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Евро

 Сиела Евро

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското законодателство в превод на български език. Пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.


  14 октомври 2013
 • Директива относно свидетелства за управление на превозни средства

  Публикувана е ДИРЕКТИВА 2013/47/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 октомври 2013 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

  Изменението цели да даде възможност на сектора на обучението да адаптира техническото си оборудване, включително мотоциклетите, към технологичния напредък при превозните средства, налични на пазара. С изменението се въвежда преходен период, което ще позволи на държавите членки да разрешат използването на мотоциклети от категория А, които отговарят на спецификациите, предшестващи въведените с Директива 2012/36/ЕС изменения, до 31 декември 2018 г.

   


 • 14 октомври 2013
 • Променени размери на бюджетните тавани за специфичното подпомагане

  С РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 934/2013 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 914/2013 за установяване на бюджетни тавани за 2013 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета се изменят бюджетните  тавани за специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Променените размери на бюджетните тавани се отнасят за календарната 2013 г. , като за България таванът на специфично подпомагане по чл. 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 е 28 500 000 евро.

   


 • 14 октомври 2013
 • Регламент за определяне техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти за вътрешното корабоплаване

  Публикуван е РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 909/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 септември 2013 година за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Съгласно Регламента, техническите указания и спецификации влизат в сила в деня след деня на публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз, а именно 29.09.2013 г.

   


 • 14 октомври 2013
 • Нов митнически кодекс на Съюза

  Публикуван е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА.

  С Регламента се създава Митнически кодекс на Съюза който урежда общите правила и процедури, приложими за стоките, въвеждани на митническата територия на Съюза или извеждани от нея. Според чл. 6 от регламента обменът на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни. За целта се изготвят общи изисквания за данните. Предвидено е и изключение от задължението за електронен обмен, което може да бъде постоянно - когато това е надлежно обосновано с оглед вида на трафика или когато използването на средства за електронна обработка на данни не е уместно за съответните митническите формалности или временно - в случай на временно нефункциониране на компютърните системи на митническите органи или на икономическите оператори.

  В чл. 6, ал. 4 от регламента е предвидена възможност Комисията да приема в изключителни случаи решения, с които разрешава на една или повече държави членки да използват средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, като дерогацията не засяга обмена на информация между държавата членка, която е адресат на дерогацията, и другите държави членки, нито обмена и съхраняването на информация в другите държави членки за целите на прилагането на митническото законодателство.

  Предвидено е също задължение за държавите-членки за разработване, поддържане и експлоатация на електронни системи за обмен на информация между митническите органи и с Комисията и за съхранение на такава информация в съответствие с кодекса.

  Най-късно до 31 декември 2020 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства за обмен и съхраняване на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1, когато електронните системи, необходими за прилагане на разпоредбите на Кодекса, все още не са действащи.

  С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 г. се отменя РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23 АПРИЛ 2008 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА (МОДЕРНИЗИРАН МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС), считано от 29.10.2013 г., а от 01.06.2016 г. се отменят и Регламент (ЕИО) № 3925/91, Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕО) № 1207/2001 г.

   

   


 • 07 ноември 2013
 • Нови права на достъп до адвокат в наказателното производство, при европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане

  Публикувана е ДИРЕКТИВА 2013/48/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

  С директивата се установяват минимални правила относно правото на заподозрени и обвиняеми в наказателно производство и на лица, по отношение на които е започнато производство по Рамково решение 2002/584/ПВР, на достъп до адвокат и на уведомяване на трето лице при задържането, както и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи по време на задържането им.

  "Адвокат" по смисъла на директивата е всяко лице, което в съответствие с националното право притежава квалификация и има право, включително вследствие признаване от оправомощен орган, да предоставя правни съвети и помощ на заподозрени или обвиняеми.

  Държавите членки се задължават да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, до 27 ноември 2016 г.

Нагоре