Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


 • Актуално състояние от регистрите
 • Досие (от всеки официален източник), съдържащо: име/фирма (транслитерация), правна форма, адрес, телефон, електронна поща, интернет страница, предмет на дейност, собственици, идентификатор на лицата, разпределение на капитала, управляващи, представляващи, информация за клонове, прехвърляне на търговско предприятие и преобразуване на дружества или преустройство на кооперация и обявени актове и много други
 • История на промените - промените, вписвани от датата на регистрацията им до днес
 • Данни за регистрация по ЗДДС
 • Брой на осигурените лица според данните от НОИ за всеки месец от 2005 г.
 • Неофициален раздел на ДВ
 • Данъчно задължени лица и тези с осигурителни задължения
 • Сертифицирани фирми за качество и одитори
 • Годишни финансови отчети, ОПР, баланси, аналитични и сравнителни показатели, пазарни прогнози.
 • Търсене и в комбинация по различни критерии – ЕИК; код по БУЛСТАТ; ЕФН; актуален статус на субекта на регустъра, дата или период на създаването, дата или период на последни промени в регустрацията, име/част от наименованието на организацията; име или част от името на участник/ици в нея; или по ЕГН на участник/ици в нея; фирмено дело и година; териториално разположение по адрес; брой на социално и здравно осигурените лица, икономическа дейност или отръсъл по двете актуални класификация НКИД, обем на продажбите,  и още много други
 • Свързани лица в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Актуална и съществувала свързаност в времето.
 • Справки - по адрес на седалище, национална класификация на икономическите дейности, вид на стопанския субект, национален класификатор на професиите; в справочна информация
Нагоре