Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.

 


Създаване на бази данни по поръчка

Сиела предлага услуга за създаване на подбрани извадки от бази данни за рекламни, маркетингови или други бизнес цели. Ние сме на пазара вече 30 години и разполагаме с информация далеч по-богата от тази на конкуретни продукти.

Включително данните и всичките промени по регистрацията на фирмите и другите субекти от обществения живот, адреси, управляващи, собственици, икономически отрасъл и дейност, персонал от 2005 г. насам, ДДС статус и промени в регистрацията, финансови и отчетни данни.

Базите данни се предоставят в структуриран вид и формат избран от клиента.


Примерно Стандартно съдържание на база данни с финансови показатели:

 

                1. Наименование и правна форма на субекта;

                2. Териториална принадлежност;

                3. Код на икономическа дейност по системата НКИД2003;

                4. Код на икономическа дейност по системата КИД08;

                5. Код на второстепенна икономическа дейност по системата КИД08;

                6. Разходи за оперативна дейност

                7. Финансови разходи

                8. Печалба от обичайна дейност

                9. Извънредни разходи

                10. Общо разходи

                11. Счетоводна печалба

                12. Разходи за данъци от печалбата

                13. Други данъци

                14. Печалба

                15. Приходи от оперативна дейност

                16. Финансови приходи

                17. Загуба от обичайна дейност

                18. Извънредни приходи

                19. Общо приходи

                20. Счетоводна загуба

                21. Загуба

                22. Всичко Приходи

                23. Записан, но невнесен капитал

                24. Нематериални активи

                25. Дълготрайни материални активи

                26. Дългосрочни финансови активи

                27. Отсрочени данъци

                28. Нетекущи (дълготрайни) активи

                29. Материални запаси

                30. Вземания

                31. Инвестиции

                32. Парични средства

                33. Текущи (краткотрайни) активи

                34. Разходи за бъдещи периоди

                35. Сума на актива

                36. Записан капитал

                37. Резерви

                38. Натрупана печалба (загуба) от минали години

                39. Текуща печалба (загуба)

                40. Собствен капитал

                41. Провизии и сходни задължения

                42. Задължения

                43. Краткосрочни Задължения

                44. Дългосрочни Задължения

                45. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

                46. Сума на пасива

 

При необходимост и желание на клиента можем да разширим обхвата за последните 5 години с още над 150 показателя.

 

върни се в началото ^
 

Какво е Маркет Експорт?
Услугата предлагана от Сиела е уникална с това, че се извършва анализ в посочени от клиента икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони. Това помaгa за създадване на собствена база от вероятни, реални клиенти или партньори; интеграция към вече съществуващи системи; валидиране на потребителски извадки.
 

От Маркет Експорт и Мониторинг към отраслов анализ.
Върху наличните данни са изчислени всички стандартни коефиценти, прогнозни оценки, включително и очаквана пазарна стойност към актуална дата.
Фирмите и лицата са групирани по:

-       отрасъл;

-       териториален признак,

-       численост на персонала и т.н.


Цена и форма на получаване на базите данни?

Начините за получаване на информацията и цената на услугата се договарят за всяка отделна поръчка в зависимост от задачите поставени от възложителяи обхвата на предоставяните данни.


Пример за Цена:

От 50 ст. на ред/ на фирма за извадка от 1000 фирми групирани по определени критерии до 1 ст. на ред/ на фирма при извадки съдържащи над 250 хиляди отчета.


Пример за получаване на данни:


1. Еднократно: на DVD или мейл.

2. На абонаментен принцип в Екселска таблица или база данни;

3. Автоматично интегриране на данни от Сиела Норма в потребителски информационни системи, чрез УЕБ услуга, според зададените от вас критерии.

 

върни се в началото ^

 

Какво друго можем да предложим?
Ако имате нужда от стандартно решение:


В продуктите Сиела Инфо разполагате и с вграден безплатно вариант на услугата Маркет експорт. Той ви предоставя възможност за извличане на данните за всяка посочена фирма, лице или организация, намерена в потребителския списък. В изходящия файл стандартно се извличат над 35 отделни управляеми информационни полета в една стъпка до 11 000 отделни позиции или в няколко стъпки в неограничен обхват. Файловите формати, които  поддържа продукта са Word, Excel или PDF четец.

 

Не забравяйте, че обхвата на предлаганите данни в базите данин по поръчка по съдържание и време е безпрецедентен и надхвърля предоставяните през продукта Сиела Инфо стандартни данни.

 

С какво разполагаме и защо да изберете нас?

Нашата база данни с финансови показатели, съдържа към момента данните за над 470 хил. фирми за последните години или от годината на създаването им. Отделно разполагаме и с данни за приходите (от 2008 година насам) за над 598 хил. фирми и други субекти. За водещите фирми по обема на продажбите данните започват от 2003 година.

Обработени са над 1 566 хил. отчета и за приходите, разходите и балансови отчети.

Данните се актуализират при излизане на следващ финансов отчет или ако в графата предходна година са отразени промени. По този начин обхвата се допълва и се въвеждат отчети за по-стари години, което дава прегледност и проследимост на икономическата история на фирмите.

Отделно, за множество от фирмите разполагаме с данните за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет.

 

върни се в началото ^

Нагоре