Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Дневник

Сиела Дневник

"Сиела Дневник" е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, административен персонал в училищата, родители и ученици.

Продуктът е създаден съгласно изискванията на Наредба 8 на МОН от 2016 г. Реквизитите в електронните му раздели са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).


 

"Сиела Дневник" е единственият електронен дневник с интеграция в платформата Microsoft Teams, която се използва за нуждите на дистанционното обучение. Всички учители и ученици могат да използват служебно създадените им профили в платформата за бърз и удобен достъп до електронния дневник.

Продуктът предлага работа на потребителите в сигурна среда. Всички действия се пазят под формата на записи с дата и час.
Данните за приключила учебна година се съхраняват за срок от 5 години.

Системата "Сиела Дневник" предлага седем специализирани модула, които представляват основните ѝ функционалности. Модулите са неделима част от продукта, като някои от тях дават възможност за използването на полезни допълнителни опции:

Е-Дневник:

Основният модул Е-Дневник съдържа всичко необходимо за удобно и лесно администриране на учебния процес. Той включва:

 • Оценки, отсъствия и отзиви
 • Взети теми и тематични разпределения по предмети
 • График на родителски срещи
 • График на класни/контролни работи
 • Наложени санкции
 • Въведена подкрепа
 • Качествено оценяване на учениците от първи до трети клас
 • Оценки за ученици със специални образователни потребности (СОП)
 • Подготвителни групи и групи с целодневна организация на образователния процес (ЦДО)

 

Комуникация

Модулът помага за по-добра информираност и взаимодействие между преподавателите и родителите, в учителските колективи, между учители и ученици. Различните начини на комуникация правят учебния процес по-достъпен, а информацията - актуална и навременна на всички нива.

Други характеристики на модула:

 • Улеснява комуникацията в училището чрез изпращането на съобщения между учители и родители
 • Позволява групови съобщения (до всички родители в училището, до всички родители на конкретна паралелка, до всички учители на конкретна паралелка и т.н.)
 • Дава възможност за забрана на отговори и за архивиране на съобщения
 • Позволява преглед на списък с участниците в комуникацията

 

Справки

Модулът спестява време и усилия при генериране на справки, които могат да бъдат съхранявани в Excel или pdf формат. За момента са налични следните справки:

 • За отсъствията на ученици по класове, включително справки към НЕИСПУО
 • Списък ученици с риск от отпадане от детската градина/училището
 • За средния успех от текущи оценки по ученици и по класове
 • За средния от срочни/годишни оценки по ученици и по класове
 • Дневник с текущи, срочни оценки и годишни оценки
 • Дневник отсъствия
 • Отсъствия/теми за месец, за срок, за деня, включително за всички паралелки
 • Теми за дистанционно обучение за деня
 • Визуализация на Дневника на класа
 • Визуализация на Ученически бележник
 • Списък с ученици за поправителни изпити

 

Тематични разпределения

Модулът улеснява ежедневната работа на учителите, като им позволява да поддържат свои разпределения на учебното съдържание, да копират и надграждат примерните годишни тематични разпределения на издателствата:

 • Съдържа всички примерни годишни разпределения на големите издателства
 • Позволява надграждането над примерните разпределения и използването на един шаблон в няколко паралелки
 • Предлага автоматично следващата тема за съответния предмет с падащато меню за избор тема на урока. Има възможност за въвеждане на тема извън предварителното разпределение
 • Съдържа списък с взетите теми

 

Учителски отсъствия

Модулът улеснява работа на администратора при отразяване отсъствието на даден учител и съответно заместването му, съгласно утвърдения график за преподаване в училището.

Информационно табло

Модулът представлява списък с публикации, които трябва да достигнат до определен кръг потребители. В него администраторите могат да публикуват информация и да качват документи. Публикациите имат вътрешен или публичен характер.

Сиела Образование

Модулът е свързан със специализираната информационна система "Сиела Образование Директор", която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори и административни длъжности в системата на образованието. Той съдържа:

 • Нормативна уредба: закони, наредби, правилници, методики и др., актуализирани след всеки брой на "Държавен вестник", с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет
 • Трудово-правни процедури и документи
 • Актуални длъжностни характеристики – съобразени с новата Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
 • Организационни заповеди
 • Тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция

 

Достъп за учители

Преподавателите могат с лекота да попълват и променят записи в "Сиела Дневник", свързани с представянето на учениците и отразяването на учебния процес. Със своето потребителско име и парола могат да:
 

 • Нанасят оценки - текущи, срочни и годишни
 • Отбелязват закъснения и отсъствия на учениците, да вписват забележки и похвали
 • Изготвят справки към НЕИСПУО
 • Следят успеха на всеки ученик
 • Изчисляват средния успех на класа
 • Възможност за директна комуникация с родители и ученици
 • Съхраняват данните от дневника от всяка приключила учебна година (в рамките на 5 години)Достъп за родители
"Сиела Дневник" предоставя достъп на родителите до актуалната информация в електронния бележник на тяхното дете. Други характеристики:
 

 • Настройки за изпращането на имейли
 • Закъснения и отсъствия на ученика
 • Текущи, срочни и годишни оценки на ученика
 • Забележки и похвали
 • Информация за събития: родителски срещи, насрочени класни и контролни работи
 • Съобщения от преподавателите и училищното ръководствоДостъп за ученици
"Сиела Дневник" предоставя достъп на всеки ученик до неговия индивидуален електронен бележник посредством браузър и интернет връзка. Интерфейсът е оптимизиран за мобилни устройства. Чрез своето потребителско име и парола получава информация за:

 • Закъснения и отсъствия
 • Текущи, срочни и годишни оценки
 • Забележки и похвали
 • Информация за въведена дейност за обща подкрепа
 • Информация за събития: родителски срещи, насрочени класни и контролни работи
 • Съобщения от преподавателите и училищното ръководство

 

 

 

За повече информация относно "Сиела Дневник" и заявки:

 

"Сиела Норма" АД

бул. "Владимир Вазов" 9

1510 София

Телефон: 02/ 903 00 00

e-mail: dnevnik@ciela.com

https://dnevnik.ciela.net/

 

Нагоре