Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Дневник

Сиела Дневник

Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, родители и административен персонал в училищата.

Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. изискването това да се случи, е реквизитите в електронните му раздели да са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

 


Електронната система предлага работа на всички потребители в сигурна среда, като всички техни действия се пазят под формата на записи с дата и час. По този начин се намалява риска от злоупотреби и външни намеси.

 

Данните от всяка приключила учебна година се съхраняват за срок от 5 години.

 

Системата Сиела Дневник предлага четири специализирани модула, които представляват основните функционалности. Това са Е-Дневник, Комуникация, Справки и Тематични Разпределения.

 

Достъп за учители

 

Преподавателите могат с лекота да попълват и променят всичко отнасящо се до представянето на учениците и до учебния процес.

 

 • Нанасяне на оценки - текущи, срочни и годишни
 • Отбелязване на закъснения и отсъствия
 • Нанасяне на забележки и похвали
 • Изготвяне на справки към НЕИСПУО
 • Следене на успеха на всеки ученик
 • Среден успех на класа
 • Директна комуникация с родителите
 • Текущи, срочни и годишни оценки на учениците
 • Съхранение от 5 години на дневника от всяка приключила учебна година

 

Достъп за родители

 

Сиела Дневник предоставя достъп на родителите до актуалната информация в електронния бележник на тяхното дете.

 

 • Закъснения и отсъствия на ученика
 • Текущи, срочни и годишни оценки на ученика
 • Забележки и похвали
 • Информация за събития: родителски срещи, класни и контролни работи и др.
 • Съобщения от преподавателите и училищното ръководство

 

 

За повече информация и заявки, свържете се с нас:

 

"Сиела Норма" АД

бул. "Владимир Вазов" 9

1510 София

Телефон: 02/ 903 00 00

e-mail: dnevnik@ciela.com

https://dnevnik.ciela.net/

 

Нагоре