Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2005г., отм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г.

Отменено с § 2 от Заключителните разпоредби на Постановление № 145 от 7 юли 2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз - ДВ, бр. 58 от 15 юли 2005 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Министерският съвет определя и осъществява политиката на Република България към Европейския съюз, подготовката за членство и провеждането на преговорите за присъединяване, като:

1. решава политическите въпроси на интеграцията в Европейския съюз;

2. обсъжда и утвърждава документите, свързани с изпълнението на Европейското споразумение за асоцииране;

3. одобрява мандат за водене на преговорите от българските представители в Съвета за асоцииране и в Комитета за асоцииране;

4. утвърждава позициите на Република България за преговори с Европейския съюз;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) утвърждава стратегически документи и оперативни планове, свързани с подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз;

6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) приема законодателната програма на Министерския съвет, като в нея се включват законодателни инициативи, залегнали в позициите за преговори, представени на междуправителствената конференция за присъединяването на Република България към Европейския съюз;

7. утвърждава финансовите меморандуми, по силата на които се усвоява предоставената безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз на Република България.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г.)


Чл. 2. (1) Създава Съвет по европейска интеграция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 05.04.2005 г.) Съветът по европейска интеграция е в състав:Председател - заместник министър-председате-
    лят, който координира дейността по присъединя-
    ване на Република България към Европейския съюз
Членове: - министърът на икономиката;
  - заместник министър-председате-
    лят и министър на транспорта и
    съобщенията;
  - министърът на труда и социал-
    ната политика;
  - министърът на регионалното раз-
    витие и благоустройството;
  - министърът на външните работи;
  - министърът на финансите;
  - министърът на правосъдието;
  - министърът на вътрешните
    работи;
  - министърът на земеделието и
    горите;
  - министърът на околната среда
    и водите;
  - министърът на енергетиката и
    енергийните ресурси;
  - министърът на държавната
    администрация;
  - министърът по европейските
    въпроси;
  - главният секретар на Министер-
    ския съвет.


(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по европейска интеграция се осъществява от дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат на съвета.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Съветът по европейска интеграция:

1. разглежда:

а) проектите на позиции и мандата за водене на преговори за присъединяване към Европейския съюз;

б) проектите на стратегически документи и оперативни планове, свързани с подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз;

в) проекта на документа "Българският принос" към редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната по пътя към присъединяване;

г) материалите за заседанията на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране;

д) становища и предложения по въпросите на европейската интеграция, включени в дневния ред на заседанията на Министерския съвет;

е) доклади на националния координатор на помощта за хода на реализирането на проектите по предприсъединителните програми;

ж) доклад на министъра на финансите за предприетите мерки по изпълнението на Лисабонската стратегия;

2. предлага на Министерския съвет:

а) проекти на актове по въпросите на европейската интеграция;

б) предприемане на приоритетни действия по въпросите на европейската интеграция;

3. определя стратегически направления за разработване на политики, свързани с присъединяването на Република България към Европейския съюз;

4. одобрява:

а) програмните приоритети на помощта, предоставяна от Европейския съюз;

б) окончателния поименен списък на проектните предложения за финансиране по Програмата ФАР, които българската страна ще предложи на ръководния комитет на ФАР за одобряване и включване в съответния финансов меморандум;

в) предложения за финансиране на приоритетни действия по европейска интеграция от бюджета на Министерския съвет;

г) годишната работна програма за съответната година по Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Република България в Европейския съюз, годишния отчет за изпълнението й и предложения за финансиране на дейности и проекти по линия на стратегията;

5. провежда консултации с икономическите и социалните партньори за позициите по различни проблеми от техен интерес.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Предложенията на Съвета по европейска интеграция се внасят за разглеждане от Министерския съвет от председателя на съвета и/или от определен от него член на съвета.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) (1) Председателят на Съвета по европейска интеграция свиква съвета на заседания и определя дневния ред на заседанията.

(2) Секретариатът на съвета уведомява писмено членовете на съвета за датата и дневния ред на заседанията.

(3) Членовете на съвета могат да предлагат на председателя на съвета свикване на заседание за разглеждане на определени въпроси. Предложенията се правят писмено в срок не по-късно от 14 дни преди датата, на която се предлага провеждането на заседанието.

(4) След определянето на дневния ред на заседанието допълнителни въпроси могат да се внасят за разглеждане по решение на председателя на съвета. Предложенията за внасяне на допълнителни въпроси се правят писмено от членовете на съвета до председателя на съвета не по-късно от 3 дни преди датата на заседанието.

(5) В случаите по ал. 4 секретариатът на съвета незабавно уведомява неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.

(6) По решение на председателя на съвета на заседанията могат да бъдат канени и представители на органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.

(7) На заседанията на Съвета по европейска интеграция се води протокол, който се подписва от председателя и от директора на дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет. Секретариатът на съвета изпраща препис от протоколите от заседанията на членовете на Съвета по европейска интеграция и на членовете на Съвета за координация и мониторинг.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Заместник министър-председателят и председател на Съвета по европейска интеграция:

1. осъществява цялостната координация на дейността по разработването и формирането на единна съгласувана политика по присъединяването на Република България към Европейския съюз;

2. свиква и ръководи Съвета по европейска интеграция;

3. наблюдава и осъществява контрол по:

а) провеждането на политиката по т. 1;

б) изпълнението на поетите от българската страна ангажименти в процеса на преговорите;

в) функционирането на координационния механизъм за европейска интеграция.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Министърът на външните работи:

1. ръководи българската делегация за междуправителствената конференция за присъединяването на Република България към Европейския съюз;

2. ръководи дейностите, свързани с участието на Република България в работата на институциите, създадени по силата на Европейското споразумение за асоцииране;

3. координира програмните приоритети с националния координатор на помощта в съответствие с приоритетите на процеса на подготовка на страната за членство в Европейския съюз и участва в процесите на наблюдение на тази помощ.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) (1) Министърът по европейските въпроси е и специален представител на Република България за провеждане на преговорите за присъединяване към Европейския съюз (главен преговарящ).

(2) Министърът по европейските въпроси и главен преговарящ:

1. осъществява координацията при провеждането на единната съгласувана политика по присъединяването на Република България към Европейския съюз;

2. осъществява системно наблюдение и координира дейността на дирекциите по евроинтеграция към министерствата и другите администрации;

3. представя позициите на Република България в Междуправителствената конференция за присъединяване на Република България към Европейския съюз;

4. ръководи българската делегация за Междуправителствената конференция за присъединяване на Република България към Европейския съюз на равнище заместник-ръководител на делегация;

5. осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните министерства и администрации с институциите на Европейския съюз и с Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел;

6. утвърждава ръководителите и състава на експертните делегации за консултации с Европейския съюз по предложение на съответния министър или ръководител на водещата администрация;

7. формулира и поставя пред Съвета по европейска интеграция и пред Министерския съвет конкретни проблеми, възникнали в хода на провеждането на преговорите и подготовката за членство, изискващи действия от съответните звена, отговарящи за подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз;

8. ръководи Съвета за координация и мониторинг;

9. координира изготвянето на стратегически документи и оперативни планове, свързани с подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз, и ги внася за разглеждане от Съвета по европейска интеграция;

10. информира Министерския съвет и комисиите на Народното събрание за хода на подготовката за членство в ЕС, както и за възникващи въпроси, изискващи предприемането на съответни действия и приемането на актове по тях;

11. отговаря за подготовката и подаването на информация на и от делегациите, които водят диалога по сектори;

12. прави предложения до Съвета по европейска интеграция за финансиране на приоритетни действия по европейска интеграция от бюджета на Министерския съвет;

13. по предложение на съответните министри одобрява поименния състав на Съвета за координация и мониторинг, който се утвърждава със заповед от министър-председателя.

(3) Ръководителят на Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел е заместник на специалния представител на Република България за провеждане на преговорите за присъединяване към Европейския съюз (заместник главен преговарящ), който:

1. предоставя своевременно информация на председателя на Съвета по европейска интеграция и на председателя на Съвета за координация и мониторинг съобразно компетенциите им с копие до техния секретар по всички въпроси, свързани с присъединяването на Република България към Европейския съюз;

2. осъществява текущата размяна на документи и писма между институциите на Република България и Европейската комисия, когато в споразумение, закон или друг нормативен акт не е предвидено друго;

3. осъществява и други функции, възложени му с актове на Министерския съвет или със заповед на министъра на външните работи или на главния преговарящ в съответствие с техните компетенции.


Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2002 г.) Министърът на финансите:

1. осъществява националната координация на помощта, оказвана на Република България от Европейските общности;

2. координира съвместния механизъм за наблюдение изпълнението на програмите, финансирани от предприсъединителните инструменти;

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) организира и координира изработването на Национален план за развитие, подпомаган от Координационния съвет по Националния план за развитие;

4. внася за разглеждане в Съвета по европейска интеграция програмните приоритети на помощта, предоставяна от Европейския съюз, след предварително координиране с отговорните ведомства;

5. (нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) внася за разглеждане от Съвета по европейска интеграция:

а) проекта на Предприсъединителната икономическа програма на Република България;

б) периодични доклади за хода на реализирането на проектите по предприсъединителните програми;

в) доклади за предприетите мерки по изпълнението на Лисабонската стратегия - не по-малко от два пъти годишно.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) (1) Към Съвета по европейска интеграция се създава Съвет за координация и мониторинг.

(2) Съветът за координация и мониторинг е в състав:

Председател - министърът по европейските въпроси и главен преговарящ

Членове:

- ръководителят на Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел;

- заместник-министър, съответно член на политическия кабинет на членовете на Министерския съвет, които не ръководят министерство, определени от съответния член на Министерския съвет;

- директорът на дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет;

- директорът на дирекция "Евроинтеграция" на Министерството на външните работи;

- ръководителите на работни групи съгласно приложение № 1.

(3) По решение на председателя Съветът за координация и мониторинг може да бъде свикан на заседание в ограничен състав за обсъждане на определени въпроси и отделни аспекти на диалога и на подготовката за членство в Европейския съюз.

(4) Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета за координация и мониторинг се осъществява от отдел "Европейска интеграция" на Министерския съвет, който изпълнява функциите на секретариат на съвета.

(5) Председателят на Съвета за координация и мониторинг свиква съвета на заседания най-малко веднъж месечно и определя дневния ред на заседанията.

(6) Секретариатът на Съвета за координация и мониторинг уведомява писмено членовете на съвета за датата и дневния ред на заседанията.

(7) Членовете на Съвета за координация и мониторинг могат да предлагат на председателя на съвета свикване на заседание за разглеждане на определени въпроси. Предложенията се правят писмено в срок не по-късно от 14 дни преди датата, на която се предлага провеждането на заседанието.

(8) След определянето на дневния ред на заседанието допълнителни въпроси могат да се внасят за разглеждане по решение на председателя на Съвета за координация и мониторинг. Предложенията за внасяне на допълнителни въпроси се правят писмено от членовете на съвета до председателя на съвета не по-късно от 3 дни преди датата на заседанието.

(9) В случаите по ал. 8 секретариатът на съвета незабавно уведомява неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.

(10) По решение на председателя на Съвета за координация и мониторинг на заседанията могат да бъдат канени и представители на икономическите и социалните партньори и на неправителствени организации.

(11) На заседанията на Съвета за координация и мониторинг се води протокол, който се подписва от председателя и директора на дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет. Секретариатът на съвета изпраща препис от протоколите от заседанията на членовете на Съвета за координация и мониторинг.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) (1) Съветът за координация и мониторинг подпомага Съвета по европейска интеграция, като:

1. прави предложения до Съвета по европейска интеграция за разглеждане на въпроси от неговата компетентност;

2. обсъжда въпроси на европейската интеграция, които засягат повече от един сектор, с цел координиране на усилията и оптимизиране на диалога с Европейския съюз;

3. на всеки 3 месеца обсъжда доклад, внесен от ръководителя на Работна група № 33 "Лисабонска стратегия", за предприетите мерки по изпълнението на Лисабонската стратегия;

4. анализира информацията за изпълнението на поетите от страната в хода на преговорите ангажименти и предлага на работните групи предприемането на приоритетни действия в тази насока;

5. анализира общото състояние на помощите, предоставяни на Република България от Европейския съюз, и дава препоръки на институциите, ангажирани с планирането и програмирането на българското участие в предприсъединителните програми на Европейския съюз, с цел рационализиране процеса на планиране и укрепване на административния капацитет по изпълнението на проектите;

6. дава общи насоки на дейността на работните групи;

7. подготвя заседанията на институциите, които функционират съгласно Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България - от друга страна, и анализира резултатите;

8. извършва системна оценка на изпълнението на ангажиментите на Република България в рамките на преговорния процес.

(2) Съветът за координация и мониторинг разглежда проектите на позиции за преговори и мандат за водене на преговори, представени от ръководителя на съответната работна група.

(3) Дирекция "Евроинтеграция" на Министерството на външните работи изпраща всички получени в Министерството на външните работи материали, свързани с процеса на присъединяване към Европейския съюз (дневен ред и протоколи от заседания на институциите по Европейското споразумение за асоцииране, документи от Междуправителствената конференция за присъединяването на Република България към Европейския съюз и др.), на секретаря и на членовете на Съвета за координация и мониторинг най-късно 3 дни след получаването им.

(4) На заседанията си Съветът за координация и мониторинг може да кани и представители на икономическите и социалните партньори, на неправителствените организации и на дирекция "Законодателна дейност и европейско право" в администрацията на Народното събрание.

(5) Председателят на Съвета за координация и мониторинг представя документите по ал. 2 за обсъждане на следващото заседание на Съвета по европейска интеграция.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Протоколите от заседанията на Съвета по европейска интеграция и на Съвета за координация и мониторинг се изпращат на членовете на политическите кабинети по чл. 27 и следващите от Закона за администрацията, съответно на ръководството на организациите, които не разполагат с политически кабинети.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Към Съвета за координация и мониторинг функционират работни групи съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководителите на работните групи се предлагат от министъра или ръководителя на водещата по проблематиката администрация на министъра по европейските въпроси и главен преговарящ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Съставът на работните групи се определя със заповед на министъра или ръководителя на водещата по проблематиката администрация съгласувано със заинтересуваните министри и ръководители на други административни структури. В състава на работните групи задължително се включват юристи и експерти от специализираната администрация с практически и теоретични познания в съответната област. В работните групи могат да се включват и представители на икономическите и социалните партньори.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководител на Работна група № 33 "Лисабонска стратегия" е определен от министъра на финансите негов заместник. В състава на групата се включват по един представител на министъра на икономиката, министъра на финансите, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката, министъра на околната среда и водите, министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите, министъра на регионалното развитие, министъра по европейските въпроси и министъра на държавната администрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Функциите на секретариат на работната група изпълнява дирекция "Икономическа политика" на Министерския съвет.

(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководителят на Работна група № 33 "Лисабонска стратегия" се отчита ежемесечно за извършеното от работната група пред министъра на финансите, който наблюдава и контролира дейността й.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Работните групи по ал. 1:

1. подготвят проекти на позиции за преговори по сектори и ги представят на съответния министър или ръководител на ведомство за утвърждаване;

2. обсъждат проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейските общности, дават становища по тях и по таблицата на съответствието; становищата се подписват от ръководителите на работните групи;

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) извършват анализ на изискванията за членство и подготвят материали и документи за позициите на българската страна по въпроси на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България и за преговорите за присъединяване; подготвят и предоставят на компетентните органи информация за базата данни на националната хармонограма (Progress Database);

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) анализират и предлагат на Съвета за координация и мониторинг дейности, свързани с изпълнението на приоритетите и ангажиментите, поети в процеса на преговори за присъединяване към Европейския съюз;

5. при подготовка на материали за заседания на институциите на Европейското споразумение за асоцииране на заседание на работната група в съответното водещо министерство, председателствано от отговорния заместник-министър, подготвят общо становище за съответствие на постигнатото от Република България с изискванията за членство в Европейския съюз;

6. участват в провеждането на информационната и комуникационната кампания по въпросите на присъединяването към Европейския съюз;

7. при подготовката на проекти на позиции за преговори и на позиции за диалог с институциите на Европейския съюз ръководителите на работните групи могат да провеждат консултации с представители на неправителствените организации;

8. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) задълбочено анализират приоритетите на Република България в съответния сектор, на чиято основа изготвят мотивирано предложение за предприемане на конкретни действия;

9. определят приоритетността и реда за превод на нормативните актове на Европейските общности и на националното законодателство в съответната област, като предоставят информация за това на дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет;

10. съгласуват специфичните термини в преведените и редактирани от Центъра за преводи и редакции актове и приемат превода;

11. обсъждат програмните приоритети в рамките на предприсъединителните финансови инструменти и правят препоръки за разработване на специфични програми и документи;

12. (нова - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) осъществяват непрекъснат мониторинг на новоприетото европейско законодателство.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Документите по ал. 4, т. 1, 3 и 5 се подготвят на български и на английски език.

(Предишни ал. 6 и ал. 7, отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководителите и членовете на работните групи носят отговорност за качественото и своевременно изготвяне на точна информация относно напредъка на Република България в подготовката за членство в Европейския съюз в съответната област, която се представя пред европейските институции.

(10) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2002 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководителите на работни групи се отчитат за работата си пред министъра по европейските въпроси в рамките на Съвета за координация и мониторинг.


Чл. 11. (1) В изпълнение на своите функции работните групи провеждат ежемесечни и извънредни заседания, които се ръководят от ръководителя на работната група.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) По отделни въпроси от дейността на работната група ръководителят може да свиква работната група в ограничен състав. Ръководителят на работната група може да създава и подгрупи по конкретни теми и/или проблематика.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Дневният ред и материалите по него се изпращат на членовете на работната група не по-късно от 3 дни преди насрочената дата на заседанието.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Членовете на работната група изпращат своите становища до ръководителя най-късно един ден преди насрочената дата за заседанието.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) На заседанието ръководителят на работната група докладва получените мнения и предложения, на основата на които работната група изработва общо становище.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Ръководителят на работната група изпраща в 3-дневен срок след заседанието материалите, становището на работната група и протокола от заседанието на ръководителя на съответното звено от координационния механизъм, което е натоварено с обобщаване или изработване на становище по материалите.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) (1) Ръководителят на работната група има право да изиска от нейните членове представянето на справки, доклади и друга информация, пряко свързана с работата на работната група.

(2) Искането за предоставяне на материалите по ал. 1 се извършва писмено, като се изпраща до съответния член на работната група и до неговия пряк ръководител.

(3) Членовете на работната група са длъжни да предоставят изисканата информация в необходимия срок при спазване на съответните нормативни изисквания.


Чл. 12. Работната група определя секретар - служител на водещото ведомство, който:

1. подготвя заседанията, извършва дейността по съгласуване на дневния ред, изпраща поканата и материалите за заседанията до всички членове на работната група;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) води протоколите от заседанията, съгласува съдържанието им с всички членове на работната група и изпраща копие от протокола на секретаря на Съвета за координация и мониторинг;

3. изпълнява задачи, възложени му от ръководителя на работната група.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Към министъра на държавната администрация функционира Център за преводи и редакции, който осигурява за нуждите на държавната администрация преводи на актовете на Европейския съюз, на практиката на Съда на Европейските общности и на българското законодателство в тази област.


Чл. 15. (1) В администрацията на Министерския съвет функционира дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции", която:

1. осъществява координация с водещите по работни групи министерства или ведомства по изготвянето и поддръжката на актуализирана национална хармонограма (Progress Database) за състоянието на сближаване на националното законодателство с правото на Европейските общности и я представя на институциите на Европейския съюз;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) представлява национална точка за контакт за връзки с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) към Генералната дирекция "Разширяване на Европейската комисия" по отношение на изпълнителната власт в Република България;

3. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) осъществява мониторинг и изготвя информация за Съвета по европейска интеграция и за Съвета за координация и мониторинг за изпълнението на поетите от Република България ангажименти в хода на преговорите за присъединяване към Европейския съюз;

4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) извършва анализ на състоянието на административния капацитет за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз;

5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) при изготвянето на законодателната програма предлага в нея да се включат законодателни инициативи, залегнали в преговорните позиции, представени на Междуправителствената конференция за присъединяване на Република България към Европейския съюз;

6. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 85 от 2002 г.) поддържа база от данни на таблиците на съответствието с правото на Европейските общности;

7. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) осигурява организационно и технически работата на Съвета по европейска интеграция и на Съвета за координация и мониторинг;

8. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 85 от 2002 г.) оказва методическа помощ на Центъра за преводи и редакции по въпросите на превода на правото на Европейските общности и редовното осъвременяване и поддържане на пълен и актуален информационен масив по проблемите на европейската интеграция;

9. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 85 от 2002 г.) координира извършването на преводи на нормативните актове на Европейските общности за нуждите на националната администрация, както и на преводите на националното законодателство;

10. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) изготвя график за преводи, който се одобрява от Съвета за координация и мониторинг.

(2) Представители на дирекцията по ал. 1 се включват в състава на работните групи по чл. 10.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Дирекция "Национален фонд" като централен съкровищен орган, отговорен за финансовото управление на помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА и САПАРД, се ръководи от националния ръководител, който носи пълната финансова отговорност и задълженост за финансовите средства. Националният ръководител има и водеща роля в процеса на подготовката за преминаване към разширена децентрализация в съответствие с Концепцията за преминаване към разширена децентрализирана система за изпълнение на проектите по програмите ФАР и ИСПА, приета с Решение № 607 на Министерския съвет от 2002 г.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В Министерството на финансите функционира дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз", която подпомага министъра на финансите в качеството му на национален координатор на помощта.


Чл. 18. В министерствата и ведомствата функционират специализирани структури по европейска интеграция, които съгласуват с главния преговарящ дейността си във връзка с преговорния процес за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Чл. 19. (1) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) В процедурата за съгласуване по чл. 58 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 209 на Министерския съвет от 1999 г., министрите - адресати на съгласувателната преписка, задължително осигуряват разглеждането на проектите на нормативни актове и от специализираните звена по европейска интеграция в повереното им министерство.

(2) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Органите на изпълнителна власт задължително извършват предварително съгласуване с дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" на Министерския съвет на проектите на актове, имащи отношение към въвеждането на достиженията на правото на Европейските общности. Проектите на актове следва да бъдат придружени със становище на съответната работна група и с таблица на съответствието съгласно приложение № 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) По въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Министерския съвет и които са свързани с политиката в областта на конкуренцията и държавното подпомагане, вносителят осигурява становище, съответно решение на Комисията за защита на конкуренцията.


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в централната администрация на изпълнителната власт, които имат съществен принос за изпълнението на важни задачи по въпросите на европейската интеграция, могат да бъдат награждавани за една календарна година с парични награди в размер до 6 основни месечни заплати на съответното лице.

(2) Могат да бъдат награждавани държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в централната администрация на изпълнителната власт, които:

1. пряко участват в координацията, управлението, програмирането, изпълнението, мониторинга и финансовия контрол на средствата от предприсъединителните програми на Европейския съюз и в подготовката на страната за участие в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) изпълняват функции по чл. 10, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 и/или са членове на работните групи към Съвета за координация и мониторинг, определени по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 3а, ал. 2, т. 13.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.) Лицата по ал. 2 се награждават от органа по назначаването/работодателя съгласувано с главния преговарящ, а за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - и със съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. По преценка на органа по назначаването, а за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - съгласувано със съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, средствата за награди по ал. 1 или част от тях могат да бъдат разходвани и за обучение на лицата по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Размерът на наградите по ал. 1 се определя в зависимост от приноса на лицата за осъществяване на конкретни мерки по изпълнението на ангажиментите, поети в преговорния процес.

(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Приносът на лицата - членове на работни групи по чл. 10, ал. 1, се оценява от ръководителите на работните групи, които изпращат писмо до ръководителя на ведомството, излъчило съответния представител в работната група. Писмото се изпраща в подходящ срок преди началото на съгласувателната процедура за награждаване по ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) Членовете на политическите кабинети по чл. 27 и следващите от Закона за администрацията нямат право на награда по ал. 1.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. "Българският принос" е информацията, която българската страна ежегодно на два етапа предоставя на Европейската комисия с оглед подготовката на редовния доклад за напредъка на страната по пътя на присъединяване към Европейския съюз.

2. "Позиция за преговори" включва всички документи, които подлежат на депозиране от страна на Република България в Междуправителствената конференция по преговорите с Европейския съюз.

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.) "Таблица на съответствието" е сравнителен работен документ за изследване степента на съответствие на нормативен акт на Европейския съюз с проект на български нормативен акт. Таблицата на съответствие се изготвя успоредно с подготовката на съответния нормативен акт. Таблицата на съответствие отразява пълните текстове на актовете на Европейските общности, чиито изисквания се въвеждат в националната правна система. Таблицата се изготвя на български език и съдържа 3 колони:

а) първа колона - текст на нормативен акт на Европейските общности;

б) втора колона - текст на националния нормативен акт, който кореспондира с нормата от акта на Европейските общности;

в) трета колона - преценка на степента на съответствие; при липса на пълно съответствие се въвежда дата (срок) за бъдещо окончателно въвеждане на акта на Европейските общности, както и вида на акта за осъществяването му.


Заключителни разпоредби

§ 2. Отменя се Постановление № 3 на Министерския съвет от 2000 г. за координация на дейността по подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и за провеждане на преговорите за присъединяване (обн., ДВ, бр. 7 от 2000 г.; изм., бр. 4 и 44 от 2001 г.).


§ 3. Отменя се Решение № 943 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на национален координатор за работа с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация по Бялата книга (TAIEX).


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 23 ЮЛИ 2003 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2003 Г.)


§ 3. (1) За изпълнението на това постановление министърът на финансите да предостави средства от централния бюджет за 2003 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет общо в размер до 1368 хил. лв. по бюджетите на министерства и ведомства в размери съгласно приложението.

(2) Максималният размер на наградите за 2003 г., предоставени по § 2, не може да надвишава 900 лв. за едно лице.


§ 4. Средствата по § 3, ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на други разходи по централния бюджет за 2003 г.


§ 5. (1) Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 3, ал. 1 промени по съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да извършат произтичащите промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.


§ 6. Неусвоените в края на годината средства по § 3 се възстановяват по сметката, от която са получени.


Преходни и Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 21 ЮНИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.)


§ 24. Неусвоените в края на годината средства по чл. 87 от Постановление № 30 на Министерския съвет от 2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г. се възстановяват по сметката, от която са получени.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 56 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 05.04.2005 г.)Работна група № 1 "Свободно движение на стоки" - Министерството на икономиката
Работна група № 2 "Свободно движение на хора" - Министерството на труда и социалната политика
Работна група № 3 "Свободно предоставяне на услуги" - Министерството на финансите
Работна група № 4 "Свободно движение на капитали" - Министерството на финансите
Работна група № 5 "Дружествено право" - Министерството на правосъдието
Работна група № 6 "Политика на конкуренцията" - Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на финансите
Работна група № 7 "Земеделие" - Министерството на земеделието и горите
Работна група № 8 "Рибарство" - Министерството на земеделието и горите
Работна група № 9 "Транспортна политика" - Министерството на транспорта и съобщенията
Работна група № 10 "Данъчна политика" - Министерството на финансите
Работна група № 11 "Икономически и валутен съюз" - Министерството на финансите и Българската народна банка
Работна група № 12 "Статистика" - Националният статистически институт
Работна група № 13 "Социална политика и заетост" - Министерството на труда и социалната политика
Работна група № 14 "Енергетика" - Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Работна група № 15 "Индустриална политика" - Министерството на икономиката
Работна група № 16 "Малки и средни предприятия" - Министерството на икономиката
Работна група № 17 "Наука и изследвания" - Министерството на образованието и науката
Работна група № 18 "Образование и обучение" - Министерството на образованието и науката
Работна група № 19 "Телекомуникации и информационни технологии" - Министерството на транспорта и съобщенията
Работна група № 20 "Политика в областта на културата и аудиовизията" - Министерството на културата и туризма
Работна група № 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" - Министерството на регионалното
  развитие и благоустройството и Министерството на финансите
Работна група № 22 "Околна среда" - Министерството на околната среда и водите
Работна група № 23 "Защита на потребителите и тяхното здраве" - Министерството на икономиката
Работна група № 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи" - Министерството на вътрешните работи
Работна група № 25 "Митнически съюз" - Министерството на финансите
Работна група № 26 "Външни отношения" - Министерството на икономиката
Работна група № 27 "Обща външна политика и политика на сигурност" - Министерството на външните работи
Работна група № 28 "Финансов контрол" - Министерството на финансите
Работна група № 29 "Финансови и бюджетни въпроси" - Министерството на финансите
Работна група № 30 "Ядрена безопасност" - Агенцията за ядрено регулиране
Работна група № 31 "Въпроси на административния капацитет" - Администрацията на Министерския съвет - министърът
  на държавната администрация
Работна група № 32 "Политически критерии за членство в Европейския съюз" - Министерството на труда и социалната
  политика и Министерството на правосъдието
Работна група № 33 "Лисабонска стратегия" - Министерството на финансите и Администрацията на Министерския съвет
Подгрупа към  
Работна група № 33: "Икономически критерии за членство в Европейския съюз" - Агенцията за икономически
  анализи и прогнози към министъра на финансите


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 85 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 4


(Отм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г.)


Приложение № 4 към чл. 19


(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2004 г.)Таблица на съответствието с правото
на Европейските общности
 
Наименование Наименование Степен на
и идентификация на проекта на съответствие
на съответния националния  
нормативен акт нормативен акт  
(актове) на    
Европейските    
общности    
Текст на съответ- Българско а) Пълно; б) Частично.
ния нормативен законодателство Конкретизация на акта,
акт (актове) на   с който ще се въведе
Европейските   съответното изискване,
общности   включително дата/срок.
член по член   Коментар на причините
    за невъвеждане или
    частично въвеждане на
    разпоредбите; в) Не
    подлежи на въвеждане.
    Коментар; г) Република
    България не се възползва
    от предложената опция.
    Коментар.


Промени настройката на бисквитките