Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

В сила от 01.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 8 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 9 Април 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Приема:

1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 1;

2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите образование, здравеопазване, култура и социално подпомагане, финансирани от общинските бюджети, съгласно приложение № 2;

3. единна таблица на размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудово правоотношение съгласно приложение № 3;

4. таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени, които се ползват според категорията на съответната администрация, съгласно приложение № 4;

5. таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени за заетите в организациите, дейностите и звената на бюджетна издръжка, които не прилагат Закона за държавния служител, съгласно приложение № 5;

6. таблица на длъжностите и размерите на началните основни месечни работни заплати за заетите в науката и образованието съгласно приложение № 6;

7. таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия, полувисшия и средния медицински и друг персонал, зает в здравните заведения по § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно приложение № 7.

(2) За администрациите със специфичен характер, необхванати в ал. 1, т. 1 и 2, както и за финансираните от други източници министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите определят съвместно средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по предложение на ръководителите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(3) Организациите и звената със специфичен характер, необхванати в приложенията към ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7, за специфичните длъжности прилагат длъжностни наименования и длъжностни степени, предвидени с акт на организацията, след съгласуване със съответния министър, ръководител на организация, областен управител или кмет на община. Размерите на началните основни месечни работни заплати за тези длъжности се диференцират с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата и не могат да бъдат по-ниски от утвърдените за съответните длъжностни степени с единната таблица за определяне размерите на началните основни месечни работни заплати по приложение № 3.

(4) За длъжности, определени с нормативен акт, се ползват специфичните длъжностни наименования и приравняването им към съответната длъжност от Единния класификатор на длъжностите в администрацията.


Чл. 2. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата на организациите и дейностите на бюджетна издръжка, включително за администрациите от централната и териториалната изпълнителна власт, се формира с натрупване от началото на годината на основата на разчетената с държавния бюджет и с общинските бюджети численост на персонала и определените по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответния период.

(2) Средствата за работна заплата, установени по реда на ал. 1 за съответния период, се ползват за определяне и изплащане на основните работни заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, или с индивидуалния трудов договор.

(3) Разликата между формираните по ал. 1 средства за работна заплата и фактически начислените през годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в размер до една месечна брутна работна заплата на отделно лице.

(4) Алинея 3 се прилага, доколкото с акт на Министерския съвет за организации и дейности със специфичен характер не са утвърдени други разпоредби за формирането и разходването на средствата за работна заплата.

(5) В случаите, когато в бюджетните кредити за заплати за 2002 г. са включени плащания за предходната година, за допълнително материално стимулиране може да се ползва разликата между утвърдените с бюджета за 2002 г. кредити за работна заплата и фактически начислените средства за работна заплата за годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи.

(6) Промените в разходната част на общинския бюджет, произтичащи от прилагането на ал. 3 и 5, се извършват по решение на съответния общински съвет.

(7) Алинеи 3, 5 и 6 се прилагат в случаите, когато бюджетните организации са изпълнили всичките си задължения, включително по текущите месечни възнаграждения, както и по доставките и услугите към външните доставчици.

(8) Разпределянето на средствата за еднократно допълнително материално стимулиране и определянето на индивидуалните размери се извършват по ред и начин, установени в колективния трудов договор или с вътрешните правила за работната заплата.

(9) Паричните награди или стойността на предметните целеви награди, дадени по силата на устройствените правилници или вътрешните правила за работната заплата, се определят в рамките на средствата по ал. 2 и не се включват в максималния размер на еднократното допълнително материално стимулиране по ал. 3.


Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 118 от 2002 г.) (1) На лицата, които се намират в трудови или служебни правоотношения с организации и дейности на бюджетна издръжка, финансирани чрез бюджетите на общините, да се изплати през декември еднократно допълнително възнаграждение в размер 50 на сто от месечната брутна работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор или с акта за назначаване.

(2) Размерът на еднократното допълнително възнаграждение се определя пропорционално на отработените работни дни от 1 януари до 30 ноември 2002 г. в организации и дейности на бюджетна издръжка.

(3) За отработени дни по ал. 2 се считат и дните на платен отпуск независимо от неговото основание, начина и източника на заплащане. В брутната месечна работна заплата по ал. 1 се включват основното месечно възнаграждение и допълнителното месечно възнаграждение за продължителна работа (добавката за прослужено време), както и възнаграждението за научна степен, определени с индивидуалния трудов договор или с акта за назначаване.

(4) Алинея 1 не се прилага за:

1. лицата, назначени по Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г. и бр. 53 от 2000 г.);

2. лицата, назначени по Постановление № 351 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време (ДВ, бр. 85 от 1997 г.);

3. лицата, назначени по Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1994 г., бр. 29 от 1996 г. и бр. 18 от 1998 г.);

4. лицата, работещи в лечебни заведения, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

5. субсидираната численост в читалищата;

6. друг персонал, назначен извън утвърдената с бюджета численост на персонала.

(5) Определените средни месечни брутни работни заплати на бюджетните организации и дейности по ал. 1 през 2002 г. не се увеличават с размера на изплатеното еднократно допълнително възнаграждение.


Чл. 3. В съответствие със Закона за висшето образование и Закона за Българската академия на науките ръководствата на гражданските държавни висши училища и на Българската академия на науките самостоятелно определят числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на едно лице, като:

1. се ръководят от предоставените им субсидии от държавния бюджет;

2. използват собствени средства, набрани по самостоятелните им бюджети;

3. спазват размерите на началните заплати, определени по длъжности в приложение № 6.


Чл. 4. В съответствие със Закона за радиото и телевизията управителните съвети на Българското национално радио и на Българската национална телевизия самостоятелно определят числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата.


Чл. 5. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без кметовете на общините, в рамките на утвърдените средства и средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответните системи, отрасли и дейности определят съобразно структурата и квалификацията на персонала конкретните размери на средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала по второстепенни и от по-ниски степени разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; изм., бр. 30 и 40 от 1993 г.).


Чл. 6. (1) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждават средствата за работна заплата и средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за работещите в общинската администрация и в звената към нея по реда на чл. 9 от Наредбата за договаряне на работната заплата.

(2) Министърът на здравеопазването, съответно министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите диференцират средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за заетите съответно в здравеопазването, включително за персонала на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения, в образованието, в културата и в социалното подпомагане съгласно приложение № 2 по общини съобразно квалификационния състав и образователната структура на персонала.

(3) Общинските съвети определят средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата на организациите, дейностите и заведенията, финансирани от общинските бюджети, като спазват разчетената средна месечна брутна работна заплата по реда на ал. 2.


Чл. 7. (1) Конкретните размери на индивидуалните месечни работни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят и определят с индивидуалните трудови договори в рамките на средствата за работна заплата, установени по реда на чл. 2, ал. 1 и 2, както следва:

1. на персонала в органите на държавната власт, на местното самоуправление и местната администрация и в техните структури и звена - по ред и начин, установени с колективния трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата;

2. на персонала в средното образование - по ред и начин, утвърдени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите, при условията и по реда на постановлението, както и с отраслово (браншово) споразумение;

3. на персонала в здравните заведения по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - по ред и начин, утвърдени с отраслово (браншово) споразумение и/или с колективни трудови договори и с вътрешни правила за работната заплата;

4. за останалия персонал, необхванат в т. 2 и 3 - по длъжности и длъжностни степени, утвърдени с отраслови (браншови) споразумения и/или с колективни трудови договори и вътрешни правила за работната заплата.

(2) Индивидуалните размери на основните месечни работни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от началните основни месечни работни заплати за съответната длъжност и степен.

(3) Основните месечни работни заплати на заетите в бюджетните организации и дейности се определят в рамките на утвърдените средни месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата, формирани по реда на чл. 2, ал. 1 и 2.

(4) Възнаграждението на главния инспектор, инспекторите, ревизорите и експертите в инспектората по чл. 35 от Закона за съдебната власт към Министерството на правосъдието се определя съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт.


Чл. 8. (1) Администрациите от изпълнителната власт разработват разписание на длъжностите, което да съответства на утвърдената им численост на персонала, по образец съгласно приложение № 8. Разписанието на длъжностите се утвърждава от ръководителя на съответната администрация.

(2) Трудовите или служебните правоотношения се сключват въз основа на разписанията по ал. 1 и се отразяват в поименни разписания на длъжностите по образец съгласно приложение № 9.

(3) За незаетите длъжности се резервират средства за работни заплати в размер, както следва:

1. за работещите по служебни правоотношения - не по-малък от най-ниския размер на основното месечно възнаграждение за длъжността и 10 на сто за други установени добавки;

2. за работещите по трудови правоотношения - не по-малък от началната основна месечна работна заплата за длъжността и 10 на сто за допълнителни и други трудови възнаграждения.


Чл. 9. (1) Обезщетенията по чл. 220, 222 и 224 от Кодекса на труда и по чл. 61, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3 и чл. 106, ал. 2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата и ведомствата, от самостоятелните бюджети на висшите училища, на общините и на другите бюджетни организации и звена, като се изплащат и отчитат по разходен § "Други възнаграждения и плащания за персонала" от Единната бюджетна класификация за 2002 г.

(2) Обезщетенията по § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.) могат да се изплащат в рамките на текущите разходи по съответните бюджети и се отчитат по § "Други възнаграждения и плащания за персонала" от Единната бюджетна класификация за 2002 г.


Допълнителни разпоредби

§ 1. Бюджетни организации и дейности по смисъла на постановлението са:

1. органите на държавното управление, на местното самоуправление и местната администрация и техните структурни звена независимо от формата и източника на финансиране;

2. другите държавни и общински организации и звена, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет или от общинските бюджети;

3. специализираните организации и звена, които работят на извънбюджетна сметка, както и фондовете, създадени със закон или с друг нормативен акт, независимо от източниците на финансиране, доколкото друго не е указано в постановлението, в закон или в друг нормативен акт.


Заключителни разпоредби

§ 2. Приложения № 4, 5, 6 и 6а съответно към чл. 17, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17а от Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28, 35, 54 и 108 от 2001 г.), се изменят, както следва:

"Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2


Таблица на основните заплати за длъжност по категории администрации
 
(лв.)
№ по Видове длъжности Категория администрация
ред   А1 А2 А3 А4 Б1 Б2 Б3 Б4 В1 В2 В3 В4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  А. Ръководни длъжности                        
8. Главен секретар; административен                        
  секретар 635 445 381 369 362 343 337 331 229 216 204  
9. Директор (главен директор) 508 381 350 343 324 318 312 305        
  Б. Експертни длъжности                        
  I. Експертни длъжности с                        
  ръководни функции                        
10. Началник на отдел 483 305 299 267 261 254 249 242        
11. Началник на сектор 369 267 261 254 242 235 229 223 216 210    
  II. Експертни длъжности с                        
  изпълнителски функции                        
12. Съветник 458                      
13. Държавен експерт; държавен инспектор 381 292 274                  
14. Главен експерт; главен инспектор 331 229 223 216 210 210 210 204        
15. Старши експерт; старши инспектор 216 216 210 204 204 204 204 197 197 197    
16. Младши експерт; младши инспектор 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187    


Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3


Таблица за определяне размера на добавката за ранг
 
Ранг Добавка за ранг
по   (лв.)
ред    
1. I старши 254
2. II старши 229
3. III старши 204
4. IV старши 177
5. V старши 152
6. VI старши 127
7. VII старши 102
8. I младши 64
9. II младши 50
10. III младши 38
11. IV младши 25
12. V младши 13

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 4

Таблица за определяне размера на добавките
за категория администрация
 
Категория Добавка за категория
по администрация администрация
ред   (лв.)
1. А1 229
2. А2 77
3. А3 70
4. А4 64
5. Б1 58
6. Б2 50
7. Б3 45
8. Б4 38
9. В1 25
10. В2 20
11. В3 13
12. В4 7


Приложение № 6а към чл. 17а


Таблица за максималните размери на заплатите
за ранг в МВР
 
Ранг Заплата за ранг
по   (лв.)
ред    
1. I старши 508
2. II старши 496
3. III старши 483
4. IV старши 470
5. V старши 458
6. VI старши 445
7. VII старши 432
8. I младши 419
9. II младши 406
10. III младши 356
11. IV младши 305
12. V младши 267

Забележки:

1. Максималните размери на заплатите за ранг на държавните служители - граждански лица в МВР, със средно образование са: за V младши - 173 лв.; за IV младши - 185 лв.; за III младши - 196 лв.

2. Минималните размери на заплатите за ранг са в размер 99 лв. - за лицата със средно образование, и 217 лв. - за лицата с по-висока степен на образование."


§ 3. (1) (Предишен текст на § 3 – ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) (Нова – ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Средствата, включително тези за осигурителни вноски, необходими за прилагането на чл. 2а, се осигуряват от икономии на разходите и/или преизпълнение на приходите по републиканския бюджет за 2002 г.

(3) (Нова – ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Неусвоените в края на годината средства за възнаграждения и осигурителни вноски по ал. 2 се възстановяват по сметката, от която са получени.

(4) (Нова – ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по адресните бюджети и бюджетните взаимоотношения с общините за 2002 г. по реда на чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на определените им компетенции възникнали специфични въпроси по прилагането му.


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2002 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ОБН., ДВ, БР. 34 ОТ 1991 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)


§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2002 г., в сила от 01.07.2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 4 от 2003 г., в сила от 01.12.2002 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.)Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства
и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет
 
Министерства, ведомства Средна месечна брутна работна заплата на едно лице (лв.), в сила от:
по и други организации  
ред   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    януа- фев- март ап- май юни юли ав- сеп- ок- ноем- де-
    ри руа-   рил       густ тем- том- ври кем-
      ри             ври ври   ври
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Министерство на вън-                        
  шните работи - общо 410,40           430,92          
  в т.ч.                        
1.1. Администрация                        
  на министерството 411,03           431,58          
2. Министерство на енерге-                        
  тиката и енергийните                        
  ресурси - общо 451,69           474,27          
2.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 459,14           482,10          
3. Министерство на здраве-                        
  опазването - общо 243,19     243,60     255,78          
3.1. в т.ч.                        
  Здравеопазване 242,54     242,95     255,10          
3.2. Администрация                        
  на министерството 388,34           407,76          
4. Министерство на земе-                        
  делието и горите - общо 277,20       277,89   293,31         294,28
4.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 377,14       378,04   396,94          
4.2. Педагогически персонал 275,46           289,23          
5. Министерство                        
  на икономиката - общо 338,68   338,99       357,61   358,56     359,16
5.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 416,22           437,03          
6. Министерство                        
  на културата - общо 250,15           262,66          
6.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 407,96           428,36          
6.2. Педагогически персонал 318,33           334,25          
7. Министерство на образо-                        
  ванието и науката - общо 207,69           218,33          
7.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 427,68           449,06          
7.2. Педагогически персонал 247,86           260,25          
7.3. Училища в чужбина 105,00           130,10          
8. Министерство на околна-                        
  та среда и водите - общо 352,90           370,56          
8.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 420,44           441,46          
9. Министерство на право-                        
  съдието - общо (без длъж-                        
  ностите в инспектората                        
  по чл. 36 ЗСВ) 346,24           363,55          
9.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 383,26           402,42          
10. Министерство на регио-                        
  налното развитие и бла-                        
  гоустройството - общо 273,20           288,66          
10.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 386,54           405,87          
11. Министерство на транс-                        
  порта и съобщенията -                        
  общо 368,90     363,15     381,64          
11.1. в т.ч.                        
  Здравеопазване 242,45           254,57          
11.2. Администрация                        
  на министерството 419,06           440,01          
11.3. Педагогически персонал 271,99           290,45          
12. Министерство на труда                        
  и социалната поли-                        
  тика - общо 325,27   326,30       342,61          
12.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 424,16           445,37          
13. Министерство                        
  на финансите - общо 356,43           374,25          
13.1. в т.ч.                        
  Администрация                        
  на министерството 447,96           470,35          
14. Държавна комисия за                        
  енергийно регулиране                        
  (без длъжностите по                        
  чл. 11, ал. 4 ЗЕЕЕ) 429,06           450,51          
15. Второстепенни разпо-                        
  редители с бюджетни                        
  кредити към Минис-                        
  терския съвет:                        
15.1. Областни админис-                        
  трации 410,61           431,14          
15.2. Агенция за ядрено                        
  регулиране (без                        
  длъжностите по чл. 4,                        
  ал. 2 и 3 от Закона                        
  за безопасно изпол-                        
  зване на ядрената                        
  енергия) 449,71           472,19          
15.3. Централна комисия за                        
  борба с противообщест-                        
  вените прояви на мало-                        
  летни и непълнолетни 736,68           736,68          
15.4. Болница "Лозенец" 384,72           403,95          
15.5. Резиденции                        
  и стопанства 301,40           316,47          
15.6. Почивни бази 301,40           316,47          
15.7. Център "Винарска                        
  изба" - Евксиноград 271,89                      
15.8. Център за преводи                        
  и редакции 470,36           493,87          
15.9. Редакция                        
  "Нормативни актове" 659,81           692,80          
15.10. Държавна агенция за                        
  младежта и спорта -                        
  общо 269,25           282,71          
15.10.1. в т.ч.                        
  Администрация 321,97           338,06          
15.10.2. Педагогически                        
  персонал 223,32           234,48          
15.11. Агенция за бежанците 332,92           349,56          
15.12. Институт по публична                        
  администрация и евро-                        
  пейска интеграция 370,54           389,06          
15.13. Държавна администра-                        
  тивна комисия 693,11           727,76          
15.14. Държавна агенция за                        
  българите в чужбина 440,46           462,48          
15.15. Държавна агенция                        
  "Гражданска защита" 430,86           452,40          
15.16. Национален компенса-                        
  ционен жилищен фонд 483,55           507,72          
16. Национален статисти-                        
  чески институт - общо 300,75           315,79          
16.1. в т.ч.                        
  Администрация 373,41           392,08          
17. Комисия за защита на                        
  конкуренцията (без из-                        
  борните длъжности) 385,81           430,75          
18. Съвет за електронни ме-                        
  дии (административно-                        
  техническа служба) 349,27           366,73          
19. Държавна комисия за                        
  далекосъобщения 448,14                      
  Комисия за регулиране                        
  на съобщенията (без                        
  длъжностите по чл. 24,                        
  ал. 4 от Закона за дале-                        
  косъобщенията)   436,14         457,95          


Забележки:

1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.

2. Начислените средства за работна заплата на лицата, заемащи ръководни длъжности, на които възнагражденията са определени със закон, се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за работна заплата.

3. В средните месечни брутни работни заплати по поредни № 9 и 11 не са включени съответно възнагражденията на офицерите, сержантите и гражданската администрация по Закона за Министерството на вътрешните работи на Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" към Министерството на правосъдието и на поделение 1224 към Министерството на транспорта и съобщенията.

4. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения.

5. При определяне на средните месечни брутни работни заплати са взети предвид максималните размери на основните месечни работни заплати за ръководните длъжности, назначавани или определяни от Министерския съвет или от министър, както следва:


  Основна месечна работна заплата
по Длъжност според категорията администрация
ред   (лв.)
    А2 А3 А4
1. Председател на държавна агенция 861 847  
2. Председател на държавна комисия 855 840 818
3. Член на държавна комисия 817 789 774
4. Заместник-председател на държавна агенция 819 803  
5. Изпълнителен директор на изпълнителна агенция 842   751
6. Ръководител на административна структура,      
  създадена със закон или с постановление 840 818 746
7. Заместник-ръководител на административна      
  структура, създадена със закон или с      
  постановление 796 781 693
8. Областен управител   878  
9. Заместник областен управител   683  
10. Заместник-министър 914    


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2002 г., в сила от 01.07.2002 г.)


Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите образование, здравеопазване, култура и социално подпомагане, финансирани от общинските бюджетиОтрасъл, дейност Средна месечна
по   брутна работна
ред   заплата за текущо
    възнаграждение
    на едно лице
    (лв.)
1. Образование 239,10
  в т.ч.:  
  педагогически персонал 273,99
  друг персонал 156,85
2. Социално подпомагане 204,08
  в т.ч.:  
  ОССП 263,17
3. Здравеопазване 205,86
4. Култура 214,00


Забележка. Заведенията в отрасъл "Социално подпомагане" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика.


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3


(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2002 г., в сила от 01.07.2002 г.)


Единна таблица за размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудови правоотношенияДлъжностна Размер на
по степен началната
ред   основна месечна
    работна
    заплата
    (лв.)
1. Първа 100
2. Втора 114
3. Трета 119
4. Четвърта 124
5. Пета 128
6. Шеста 141
7. Седма 154
8. Осма 168
9. Девета 173
10. Десета 186
11. Единадесета 201
12. Дванадесета 214
13. Тринадесета 240
14. Четиринадесета 267
15. Петнадесета 334
16. Шестнадесета 400
17. Седемнадесета 435
18. Осемнадесета 481
19. Деветнадесета 533
20. Двадесета 788


Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4


(Изм. – ДВ, бр. 31 от 2003 г.)Таблица на длъжностните наименования и длъжностните степени,
които се ползват според категорията на съответната администрация
 
№ по Видове длъжности Категория администрация и длъжностни степени
ред   А1 А2 А3 А4 Б1 Б2 Б3 Б4 В1 В2 В3 В4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Централни органи на                        
  изпълнителната власт                        
1. Заместник-министър   20                    
2. Председател на държавна агенция   19 19                  
3. Председател на държавна комисия   19 19 18                
4. Член на държавна комисия   18 18 17                
5. Заместник-председател на                        
  държавна агенция   18 18                  
6. Изпълнителен директор на                        
  изпълнителна агенция   19   17                
7. Ръководител на административна                        
  структура, създадена със закон                        
  или с постановление   19 18 17                
8. Заместник-ръководител на                        
  административна структура,                        
  създадена със закон или                        
  с постановление   18 17 16                
II. Териториални органи на                        
  изпълнителната власт                        
1. Областен управител     19                  
2. Заместник областен управител     18                  
3. Кмет на община         18 17 16 15        
  - Столична     19                  
4. Кмет на кметство                 13 12 11  
5. Кметски наместник                       10
III. Длъжности в администрацията                        
А. Ръководни длъжности                        
1. Главен секретар;                        
  административен секретар;                        
  секретар на община;                        
  секретар на район;                        
  секретар на кметство 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10  
2. Директор (главен директор) 18 17 15 14 12 12 11 10        
Б. Експертни длъжности                        
I. Експертни длъжности с                        
  ръководни функции                        
3. Началник на отдел 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8    
4. Началник на сектор 14 13 12 11 11 10 9 8 7 7    II. Експертни длъжности с                        
  изпълнителски функции                        
5. Съветник 16                      
6. Държавен експерт;                        
  държавен инспектор 15 14 13                  
7. Главен експерт;                        
  главен инспектор 14 13 12 11 10 10 9 8        
8. Старши експерт;                        
  старши инспектор 13 12 11 10 9 9 8 7 7 7    
9. Младши експерт;                        
  младши инспектор 11 10 10 9 7 7 7 6 6 6 5  
10. Главен специалист 12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7  
11. Старши специалист 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6  
12. Младши специалист 9 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5  
В. Технически длъжности                        
13. Технически сътрудник 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
14. Изпълнител 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Забележки:

1. Таблицата се прилага във всички административни звена от централната и териториалната администрация независимо от начина на финансирането, както и от други звена, които работят изцяло или частично с издръжка от държавния или общинските бюджети, доколкото със закон или с друг нормативен акт за специфичните организации и дейности не са установени други разпоредби.

2. Категоризирането на администрациите и разпределянето на длъжностите в тях се извършва съгласно Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 56, 62, 63 и 89 от 2000 г. и бр. 10 от 2001 г.).

3. Териториалните звена, включени с устройствените правилници в съответната администрация, ползват категорията, длъжностите и длъжностните степени на съответните териториални администрации, които обслужват, като категорията не може да бъде равна или по-висока от категорията на централната им администрация.

4. Категориите на териториалните звена от централната администрация извън случаите по т. 3 се определят от Министерския съвет.

5. Началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност се определя от посочената в таблицата длъжностна степен по приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3.

6. Изискванията за минималната образователна степен се определят в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 и 62 от 2000 г. и бр. 28 от 2001 г.), а изискванията за вида на образованието и специалността, както и за трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор с длъжностното разписание или с длъжностни характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.


7. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен.

8. За длъжностите от териториални органи на изпълнителната власт, необхванати в таблицата, основните месечни работни заплати се определят, както следва:

а) кмет на район в администрациите от категория Б2 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за седемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б3 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за шестнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б4 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за петнадесета длъжностна степен;

б) заместник-кмет на Столичната община (А3) - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за осемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б1 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за седемнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б2 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за шестнадесета длъжностна степен; в администрациите от категория Б3 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за петнадесета длъжностна степен, и в администрациите от категория Б4 - от началната основна месечна работна заплата, предвидена за четиринадесета длъжностна степен;

в) в случаите, когато с правилника по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидено да се ползва длъжността "зам.-кмет на район", началната основна месечна работна заплата за тази длъжност се определя по предвидената за следващата по-ниска степен от тази за "кмет на район".

9. За лицата, които заемат експертни длъжности в общинските администрации от групите категории Б и В и не притежават необходимата минимална образователна степен, се ползва началната основна месечна работна заплата за следващата по-ниска длъжностна степен.

10. Длъжността технически сътрудник се ползва за техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавната власт или ръководен служител, като конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: деловодител, домакин, касиер, секретар и други подобни, конкретизирани с длъжностните характеристики.

11. Длъжността изпълнител се ползва за осъществяване на конкретна работа в съответната администрация и конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, барман, градинар, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.

12. Длъжностните степени на длъжностите по т. 11 и 12 се определят, както следва:

първа - за лица, които не притежават необходимата минимална образователна степен;

втора - за лица на длъжност изпълнител, притежаващи средно образование;

трета - за лица на длъжност изпълнител, притежаващи средно образование и правоспособност;

четвърта - за технически сътрудници със средно общо образование;

пета - за технически сътрудници със средно професионално образование.


13. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2003 г.) За длъжностите от общинските служби по земеделие и гори се ползват длъжностните степени, определени за общинските администрации от съответната група общини. За членовете на кметските поземлени комисии се ползват длъжностите и длъжностните степени, определени за съответното кметство.

14. За лицата, които заемат длъжности по трудово правоотношение в Генералния щаб на Българската армия, се прилагат длъжностните наименования и длъжностните степени, предвидени за категория администрация А2.

15. За лицата, които заемат длъжности по трудово правоотношение във Военната академия "Г. С. Раковски" и във Военномедицинската академия, с изключение на научно-преподавателския състав, се прилагат длъжностните наименования и длъжностните степени, предвидени за категория администрация А4.

16. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Конкретният размер на основните месечни работни заплати, на допълнителните трудови възнаграждения и на еднократните допълнителни възнаграждения в края на годината на кметовете на общини, райони и кметства се определя от общинския съвет в съответствие с нормативните актове. Достигнатите основни месечни работни заплати на лицата, заемащи тези длъжности, след влизането в сила на постановлението се променят, когато се изменят средните месечни брутни работни заплати в бюджетната сфера, с процент не по-голям от тяхното увеличение за съответната администрация.

17. Броят на длъжностите, определени за "държавен експерт" и "държавен инспектор" в специализираната администрация и в инспекторатите, с изключение на администрациите от категория А1, не може да надвишава 20 на сто от експертните длъжности с изпълнителски функции в специализираната администрация и в инспекторатите.

18. По предложение на администрациите от централната и териториалната изпълнителна власт министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите приравняват по тази таблица новосъздадени длъжности или длъжностите, които не са обхванати в нея.


Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5


Таблица на длъжностните наименования и длъжностните
степени за заетите в организациите, дейностите и
звената на бюджетна издръжка, които не прилагат
Закона за държавния служител
 
Длъжностни Длъжностна
по наименования степен
ред    
1 2 3
I. Организации и дейности на  
  бюджетна издръжка, които не  
  прилагат Закона за държавния  
  служител  
1.1. Ръководител на ведомство, който  
  не се назначава от министър-  
  председателя; главен директор на  
  Главната данъчна дирекция (ГДД) 18
1.2. Заместник-ръководител на ведом-  
  ство; заместник главен директор  
  на ГДД; главен секретар 17
1.3. Директор 16
1.4. Началник на отдел; главен счето-  
  водител; главен юрисконсулт 15
1.5. Началник на сектор 14
1.6. Главен научен секретар; началник  
  на сектор в ГДД 13
1.7. Главен експерт; главен инспектор;  
  главен данъчен експерт в ГДД 12
1.8. Главен данъчен инспектор в ГДД;  
  данъчен експерт в ГДД 11
1.9. Научен секретар; старши експерт;  
  старши инспектор; старши юрис-  
  консулт; данъчен инспектор 10
1.10. Младши експерт; младши ин-  
  спектор; младши юрисконсулт 9
II. Звена, подчинени на организа-  
  циите и дейностите на бюджет-  
  на издръжка, които не прилагат  
  Закона за държавния служител  
2.1. Ръководител на звено на нацио-  
  нално равнище 16
2.2. Директор на РДД и ТДД; замест-  
  ник-ръководител на звено на на-  
  ционално равнище; ръководител  
  на регионална служба по заето-  
  стта (РСЗ) 15
2.3. Заместник-ръководител на РСЗ;  
  заместник-директор на РДД и на  
  ТДД; началник на бюро по тру-  
  да; началник на отдел, главен сче-  
  товодител, главен юрисконсулт в  
  звено на национално равнище 142.4. Ръководител на звено на терито-  
  риално и регионално равнище;  
  началник на отдел, главен  
  счетоводител, главен  
  юрисконсулт в РДД и  
  ТДД; началник на данъчно  
  подразделение; главен  
  счетоводител в РСЗ 13
2.5. Заместник-ръководител на звено  
  на регионално и териториално рав-  
  нище; главен данъчен експерт в  
  РДД и ТДД; началник на сектор  
  в РДД и ТДД 12
2.6. Началник на отдел и главен счето-  
  водител в звено на регионално и те-  
  риториално равнище; главен данъ-  
  чен инспектор в РДД и ТДД; да-  
  нъчен експерт в РДД и ТДД 11
2.7. Главен експерт; главен инспектор;  
  главен юрисконсулт; данъчен ин-  
  спектор в РДД и ТДД 10
2.8. Старши експерт; старши инспектор;  
  старши юрисконсулт 9
2.9. Ръководител на обслужващо звено 7
2.10. Главен счетоводител в обслужващо  
  звено; младши експерт; младши  
  инспектор; младши юрисконсулт 6

Забележки:

1. Длъжностните наименования и длъжностните степени в таблицата се прилагат само за лица, които притежават висше образование (бакалавър или магистър) по специалност, съответстваща на трудовите функции, присъщи на длъжността.

2. Изискванията за вида на образованието и специалността съгласно забележка 1, както и за трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор с длъжностното разписание или с длъжностните характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.

3. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен.

4. За длъжностите, за които не се изисква притежаване на висше образование (магистър или бакалавър), се прилагат длъжностните степени и началните основни месечни работни заплати от единната таблица в приложение № 3, както следва:

а) първа - за изпълнител;

б) втора - за изпълнител със средно образование;

в) трета - за младши специалист, младши инспектор, със средно образование;

г) четвърта - за технически сътрудник, старши специалист, старши инспектор, със средно общо образование;

д) пета - за технически сътрудник, главен специалист, главен инспектор, със средно специално образование или с образователна степен "специалист по ...".


5. Длъжността технически сътрудник се ползва за техническото осигуряване и обслужване в съответната организация, като конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: деловодител, домакин, касиер, секретар и други подобни, конкретизирани с длъжностните характеристики.

6. Длъжността изпълнител се ползва за осъществяване на конкретна работа в съответната организация и конкретното длъжностно наименование се определя от професионалната насоченост, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, барман, градинар, камериер, сладкар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.

7. За изпълнители и технически сътрудници от втора до пета степен включително, за които е предвидена професионална квалификация или правоспособност, както и когато изпълняват функции на отговорници или ръководят структурно обособени звена (работилници, гаражи, бази, служби и др.), се прилага началната основна месечна работна заплата за следващата по-висока длъжностна степен.


8. За длъжностите от категориите "работници" и "помощен персонал", за които в длъжностните характеристики е предвидено изискване за висше образование, се прилага началната основна месечна работна заплата за длъжността "младши експерт" на съответното равнище с висше образование.

9. По смисъла на таблицата регионални звена са тези, които обслужват група общини, а териториални звена - които обслужват територията само на една община.

10. На ръководните длъжности и на длъжностите за специалисти в звената към Министерския съвет, които се заемат от лица с висше образование, началните основни месечни работни заплати се определят, както следва:

а) за директор на стопанство и управител на резиденция (комплекс, център) - по пореден № 2.1;

б) за управител на почивна база (ЛВБ), заместник-директор на стопанство, заместник-управител на комплекс и главен счетоводител на стопанство (резиденция, комплекс, център) - по пореден № 2.2;

в) за главен счетоводител на почивна база (ЛВБ) - по пореден № 2.3;

г) за ръководител на вътрешно структурно звено - по пореден № 2.4, а за специалист с висше образование (бакалавър или магистър) - по пореден № 2.7.

11. По предложение на министрите и ръководителите на ведомства министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите могат да приравняват по таблицата новосъздадени длъжности или длъжностите, които не са обхванати в нея.

12. (нова - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Конкретният размер на основната месечна работна заплата на главния директор на Главната данъчна дирекция се определя от министъра на финансите в съответствие със спецификата на работата на данъчната администрация.


Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1, т. 6


(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2002 г., в сила от 01.07.2002 г.)


Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в науката и образованието


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


I. Наука и висше образованиеДлъжностни Размер на началната
по наименования основна месечна
ред   работна заплата (лв.)
1. Председател на НЦАН 533
2. Професор; ст. н. с. I ст. 400
3. Доцент; ст. н. с. II ст. 334
4. Гл. асистент; научен сътруд-  
  ник I ст.; старши преподава-  
  тел във висше училище (ВУ) 284
5. Старши асистент; научен  
  сътрудник II ст.; преподава-  
  тел във ВУ 273
6. Асистент, научен  
  сътрудник III ст. 263


II. Средно образование


№ по ред Длъжностни Размер на
и група наименования началната
    основна
    месечна
    работна
    заплата
    (лв.)
1 2 3
1. Педагоги- директор I кат. 286
чески спе- директор II кат. 277
циалисти с директор III кат. 258
ръководни директор IV кат. 250
функции помощник-директор с висше  
  образование, образователна  
  степен "магистър" или  
  "бакалавър" 232
2. Педагоги- учител (педагогически специа-  
чески спе- лист) с висше образование,  
циалисти образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" и I про-  
  фесионална квалификационна  
  степен 237
  учител (педагогически специа-  
  лист) с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" и II про-  
  фесионална квалификационна  
  степен 232
  учител (педагогически специа-  
  лист) с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" и III про-  
  фесионална квалификационна  
  степен 214
  учител (педагогически специа-  
  лист) с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" и IV про-  
  фесионална квалификационна  
  степен 211
  учител (педагогически специа-  
  лист) с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" и V про-  
  фесионална квалификационна  
  степен 207
  учител (педагогически специа-  
  лист) с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" без  
  клас квалификация 205
  ръководител на филиал на  
  Междуучилищен център  
  за трудово-политехническо  
  обучение 232
3. Специа- специалист с ръководни  
листи функции с висше образование,  
  образователна степен "магис-  
  тър" или "бакалавър" - главен  
  счетоводител и др. 196
  специалист с висше образова-  
  ние, образователна степен  
  "магистър" или "бакалавър" 177
4. Работници средно специално образование:  
  майстор-готвач, готвач,  
  майстор-сладкар, лаборант,  
  техник, механик 130
  средно образование, средно  
  професионално и средно с ква-  
  лификация: помощник-готвач,  
  дърводелец, машинист, трак-  
  торист, шофьор, шивач,  
  монтьор, огняр, работник по  
  ремонт и поддържане на ...,  
  снабдител, спасител 120
  основно образование: прислуж-  
  ник, чистач, работник в кухня,  
  перач, общ работник 114
5. Помощно- средно специално образование:  
обслужващ завеждащ административна  
персонал служба, касиер, касиер-домакин 130
  средно образование: завеждащ  
  административна служба,  
  касиер, касиер-домакин, сек-  
  ретар, домакин, технически  
  изпълнител, помощник-  
  възпитател 120
6. Охрана пазач невъоръжена охрана 100


Забележки:

1. За общите длъжности, без тези по раздел II, се ползват длъжностните наименования по приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5.

2. Министърът на образованието и науката определя длъжностите от преподавателския персонал, които се приравняват към длъжността "учител".

3. Началните основни заплати на длъжностните наименования "старши научен сътрудник" I и II степен и "научен сътрудник" I, II и III степен могат да се ползват от организациите и звената на бюджетна издръжка, при условие че имат обособено структурно звено, в което се изпълняват научноизследователски задачи.


Приложение № 7 към чл. 1, ал. 1, т. 7


(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2002 г., в сила от 01.07.2002 г.)


Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия, полувисшия и средния медицински и друг персонал, зает в здравните заведения по § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведенияДлъжностни Размер на
по наименования началната
ред   основна
    месечна
    работна
    заплата
    (лв.)
1. Директор на здравно и лечебно  
  заведение 351
2. Председател на специализирания  
  състав в Националната експертна  
  лекарска комисия (НЕЛК) 330
3. Заместник-директор на здравно и  
  лечебно заведение 311
4. Член на НЕЛК; председател на тери-  
  ториална експертна лекарска комисия  
  (ТЕЛК); завеждащ отделение (лабо-  
  ратория); главен счетоводител и  
  началник на отдел с висше образова-  
  ние в здравно и лечебно заведение;  
  главен юрисконсулт 250
5. Главен експерт в районен център по  
  здравеопазване 227
6. Член на ТЕЛК; главен експерт по  
  трудово-лекарска експертиза; старши  
  лекар в болнично отделение; ръко-  
  водител на лаборатория в хигиенно-  
  епидемиологична служба; завеждащ  
  направление (служба, сектор и др.) с  
  висше образование 223
7. Специалист (магистър или бакала-  
  вър) с висше медицинско обра-  
  зование; специалист (магистър или  
  бакалавър) с висше немедицинско  
  образование 198
8. Специалист по .... (за завършилите  
  колежи с образователно-квалифика-  
  ционна степен "специалист" и прирав-  
  нените към тях, завършили полувисше  
  образование) и завършилите средно  
  медицинско образование 133


Забележки:

1. Наименованието на длъжностите "специалист с висше медицинско образование" и "специалист с висше немедицинско образование" се конкретизира от работодателите в длъжностните разписания на организациите и звената от този отрасъл според изпълняваните дейности и функции.

2. За длъжностите, необхванати в приложението, началните основни месечни работни заплати се договарят с отраслово споразумение, с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата.


Приложение № 8 към чл. 8, ал. 1


УТВЪРДИЛ
РЪКОВОДИТЕЛ:
Длъжностно разписание
на ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
категория администрация ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в сила от ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Структурни Брой на Пореден Минимални Трудови Служебни Основна ме-
по звена и длъжно- номер изисквания правоотношения правоотношения сечна заплата
ред длъжностни стите или образо- ранг други длъж- начална основна добавка за: (начална или
  наименования   забе- вател-     ностна заплата заплата категория ранг максимална)
      лежка на     степен (лв.) за длъж- админист- (лв.) (от­до лв.)
        степен         ността рация    
                  (от­до лв.) (лв.)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
А. Политически кабинет
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Б. Обща администрация
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В. Специализирана администрация
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Г. Други
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:  
1. Численост на персонала общо ...................бр.  
в т. ч.:  
политически кабинет ...................бр.  
обща администрация ...................бр.  
специализирана администрация ...................бр.  
други ...................бр.  
Ръководител "Човешки ресурси":

Главен счетоводител:


Приложение № 9 към чл. 8, ал. 2


Поименно разписание на длъжностите и работните заплати
на ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Структурни Име, Пореден Обра- По трудово По служебно Допълнителни Брутно
по звена и презиме, номер зова- правоотношение правоотношение възнаграждения месечно
ред длъжност- фами- или телна длъж- начал- основ- основ- ранг добавка за: основ- продъл- други възнаг-
  ни наиме- лия забе- степен ностна на ос- на ме- на зап-   ранг кате- но ме- жителна (лв.) ражде-
  нования   лежка   степен новна сечна лата   (лв.) гория сечно работа   ние
            запла- запла- за     адми- възнаг- (прослу-   (брутна
            та та длъж-     нист- раж- жено   заплата)
            (лв.) (лв.) ността     рация дение време)   (лв.)
                (лв.)     (лв.) (лв.) % сума    
                            (лв.)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17РЕКАПИТУЛАЦИЯ:  
1. Численост на персонала - общо ........................бр.
(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)  
в т. ч.:  
1.1. политически кабинет ........................бр.
1.1.1. заместник-министри или заместник областни управители ........................бр.
1.2. областен управител ........................бр.
1.3. кмет на община (кметство) ........................бр.
1.4. кметски наместник ........................бр.
1.5. останал персонал ........................бр.
2. Средна брутна работна заплата на едно лице - общо ........................лв.
(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)  
в т. ч.:  
2.1. политически кабинет ........................лв.
2.1.1. заместник-министри или заместник областни управители ........................лв.
2.2. областен управител ........................лв.
2.3. кмет на община (кметство) ........................лв.
2.4. кметски наместник ........................лв.
2.5. останал персонал ........................лв.
3. Средства за работна заплата (т. 3.1 + т. 3.2 + т. 3.3 + т. 3.4 + т. 3.5) - общо ........................лв.
в т. ч.:  
3.1. политически кабинет (т. 1.1 x т. 2.1) ........................лв.
3.1.1. заместник-министри или заместник областни управители (т. 1.1.1 x т. 2.1.1) ........................лв.
3.2. областен управител (т. 1.2 x т. 2.2) ........................лв.
3.3. кмет на община (кметство) (т. 1.3 x т. 2.3) ........................лв.
3.4. кметски наместник (т. 1.4 x т. 2.4) ........................лв.
3.5. останал персонал (т. 1.5 x т. 2.5) ........................лв.
Ръководител "Човешки ресурси":

Главен счетоводител:


Промени настройката на бисквитките