Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МАШИНИТЕ

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2001г., отм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

Отменено основание. Виж § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 140 от 19 юни 2008 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините - ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., в сила от 29.12.2009 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.


Промени настройката на бисквитките