Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 6 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 6 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., отм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

Отменено с § 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 199 на Министерския съвет от 29 август 2002 г. за преобразуване на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели в Агенция за ядрено регулиране и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране - ДВ, бр. 86 от 10 септември 2002 г., в сила от 10.09.2002 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Устройствен правилник на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и на неговата администрация съгласно приложението.


Заключителни разпоредби

§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, приет с Постановление № 37 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 66 от 1986 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2 думите "министъра на народното здраве" се заменят с "министъра на здравеопазването", запетаята след думите "министъра на вътрешните работи" се заменя със съюза "и", а думите "Централния съвет на Българските професионални съюзи" се заличават.

2. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. (1) Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели е колегиален орган към Министерския съвет, чрез който се осъществява единната държавна политика за безопасно използване на атомната енергия.

(2) Съставът на КИАЕМЦ се определя от Министерския съвет.

(3) Председателят на КИАЕМЦ отчита дейността на КИАЕМЦ пред Министерския съвет."

3. Членове 7, 8, 9 и 12 се отменят.

4. В чл. 13 думите "и неговите органи" се заменят с "и на служителите в неговата администрация".

5. В чл. 16 ал. 3 и 4 се отменят.

6. Членове 17 и 18 се отменят.

7. В чл. 19 думите "Министерството на народното здраве" се заменят с "Министерството на здравеопазването."

8. В чл. 20 думите "Комитетът за опазване на природната среда" се заменят с "Министерството на околната среда и водите", а думите "природната среда" се заменят с "околната среда".

9. Членове 22, 25-32 и 38 се отменят.


§ 2. (1) В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 35 от 2001 г.) в пореден № 13.2, в колона 6 числото "264,72" се заменя с "415,96".

(2) Разпоредбата на ал. 1 влиза в сила от 1 юли 2001 г.


§ 3. В 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението съответните министри и председатели на агенции определят поименно членовете на КИАЕМЦ по чл. 4, ал. 1 от устройствения правилник по член единствен.


§ 4. Постановлението се приема на основание § 4 във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към член единствен


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките