Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 19 МАРТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 19 МАРТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2001г., отм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

Отменено с § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 429 от 18 декември 2014 г. за изменение на Постановление № 11 на Министерски съвет от 1999 г. за създаване на дирекция "Политика по въоръженията" за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната - ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.


На основание чл. 168, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство.