Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2008 Г., ИЗМ. - Д

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.11.2011 Г.)

Обн. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Да се изгради Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС).


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Приема Правилник за изграждане, поддържане и управление на Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война съгласно приложение № 1 (секретно).


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г.) Създава Междуведомствен съвет за ръководство на проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и развитието на системата в състав: председател, заместник-председатели, секретар и членове, определени при условията и по реда, посочени в правилника по чл. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г.) Междуведомственият съвет се отчита ежегодно пред Министерския съвет.

(3) Държавните органи осигуряват изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет в рамките на своята компетентност.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) За изграждане на системата министрите и ръководителите на държавните органи и институции по приложение № 2 (секретно) създават звена по КАС в ръководените от тях администрации.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Звената по ал. 1 са с ранг на сектор, отдел или дирекция в състава на съответната администрация. Численият им състав се изменя по предложение на Междуведомствения съвет на КАС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Министрите и ръководителите на държавните органи и институции, участващи в изграждането и развитието на КАС, да осигурят необходимите щатни бройки за създаването на специализираните звена съгласно приложение № 2 (секретно) чрез вътрешно преструктуриране на числеността на персонала в администрациите.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Финансирането на Комплексната автоматизирана система се извършва от бюджета на Министерството на отбраната чрез бюджетите на държавните органи и институции по чл. 4, ал. 1.

(2) Планирането на финансовите средства по ал. 1 се извършва след предварително съгласуване с Министерството на отбраната преди започване на бюджетната процедура за съответната година по реда, определен за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка.


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., нов - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) Комплексната автоматизирана система се проектира, изгражда и въвежда в експлоатация в съответствие с военните стандарти ВС 40095, ВС 40094 и ВС 40069, стандартите и препоръките на Международната организация по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC), Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и съответните приети стандарти и стандартизационни споразумения в НАТО и Европейския съюз.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2000 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1 числото "25" се заменя с "26".

2. В чл. 13, ал. 2 числото "671" се заменя с "681".

3. Създава се чл. 27:

"Чл. 27. Дирекция "Комуникационно-информационна система за управление на икономиката при кризи":

1. извършва научноизследователска дейност, проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизираната система за управление на икономиката при кризи;

2. въвежда, поддържа и експлоатира системното програмно осигуряване, разработва и експлоатира потребителското програмно осигуряване на системата;

3. създава, внедрява и експлоатира програмно-техническата база на системата;

4. поддържа информация за състоянието на обектите от системата на министерството;

5. поддържа и обработва информация за управление на привеждането на министерството и търговските дружества за работа при кризи;

6. взаимодейства със звената за информационно обслужване на държавната администрация;

7. осигурява съвместно с органите по сигурността защита на информацията."

4. В приложението към чл. 13, ал. 3:

а) в заглавието числото "671" се заменя с "681";

б) създава се нов ред:"Дирекция "Комуникационно-информационна система за управление на икономиката при кризи" 10".


§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 30 и 79 от 2000 г. и бр. 4 и 16 от 2001 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 3 числото "500" се заменя с "504".

2. В приложението към чл. 8, ал. 3:

а) в заглавието числото "500" се заменя с "504";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "335" се заменя с "339";

в) в ред "Дирекция "Финанси и дейности по отбраната и сигурността" числото "14" се заменя с "18".


§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2001 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 4 числото "1707" се заменя с "1710".

2. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 4:

а) в заглавието числото "1707" се заменя с "1710";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "1110" се заменя с "1113";

в) в ред "Дирекция "Анализ и планиране на международната дейност" числото "32" се заменя с "35".


§ 4. В Постановление № 179 на Министерския съвет от 2000 г. за трансформиране на щатна численост, определена за заемане от офицери и сержанти, в щатна численост, определена за заемане от държавни служители - граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 77 от 2000 г.; изм., бр. 84 от 2000 г.) в член единствен числото "3813" се заменя с "3818".


§ 5. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 213 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр.104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2000 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 19, ал. 2 числото "180" се заменя със "184".

2. В приложението към чл. 19, ал. 3:

а) в заглавието числото "180" се заменя със "184";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "116" се заменя със "120";

в) в ред "Дирекция "Политика по доходите и жизнен стандарт" числото "13" се заменя със "17".


§ 6. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 220 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр.105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 64, 69 и 100 от 2000 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 3 числото "1225" се заменя с "1229".

2. В приложението към чл. 8, ал. 4:

а) в ред "Специализирана администрация" числото "427" се заменя с "431";

б) в ред "Главна дирекция "Регионално развитие и административно-териториално устройство" числото "75" се заменя със "79".


§ 7. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 39 и 100 от 2000 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 27, ал. 2 числото "291" се заменя с "299".

2. В приложението към чл. 27, ал. 2:

а) в заглавието числото "291" се заменя с "299";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "197" се заменя с "205";

в) в ред "Дирекция "Управление на кризи и подготовка за отбрана" числото "19" се заменя с "27".


§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм., бр. 107 от 2000 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 18, ал. 2 числото "641" се заменя със "737".

2. В приложението към чл. 18, ал. 2:

а) в заглавието числото "732" се заменя със "737";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "628" се заменя с "633";

в) в ред "Главна дирекция "Структурна политика" числото "366" се заменя с "371".


§ 9. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 218 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2000 г. и бр. 8 от 2001 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 17, ал. 2 числото "242" се заменя с "245".

2. В приложението към чл. 17, ал. 2:

а) в заглавието числото "242" се заменя с "245";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "158" се заменя със "161";

в) в ред "Дирекция "Здравна профилактика и държавно-санитарен контрол" числото "19" се заменя с "22".


§ 10. В Устройствения правилник на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, приет с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 48 от 2000 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 1 числото "144" се заменя със "150".

2. В чл. 19, т. 6 след думите "Дирекция "Развитие на енергетиката" се добавя "и системи за управление".

3. В чл. 25 след думите "Дирекция "Развитие на енергетиката" се добавя "и системи за управление".

4. В приложението към чл. 11, ал. 2:

а) в заглавието числото "144" се заменя със "150";

б) в ред "Специализирана администрация" числото "90" се заменя с "96";

в) след думите "Дирекция "Развитие на енергетиката" се добавя "и системи за управление" и числото "13" се заменя с "19".


§ 11. В Постановление № 261 на Министерския съвет от 1999 г. за утвърждаване на обща численост на персонала на Националния статистически институт (ДВ, бр. 5 от 2000 г.) в член единствен числото "1897" се заменя с "1903".


§ 12. Председателят на Националния статистически институт да коригира щатните бройки на специализираната администрация в Устройствения правилник на Националния статистически институт.


§ 13. В Постановление № 312 на Министерския съвет от 1996 г. за определяне на основните функции, задачи и численост на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" и приемане на Наредба за държавни резерви и военновременни запаси (обн., ДВ, бр. 2 от 1997 г.; попр., бр. 4 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 21, 34 и 100 от 1997 г., бр. 47 и 70 от 1998 г. и бр. 13, 60, 79 и 104 от 1999 г.) в чл. 2, ал. 1 числото "970" се заменя с "974" и числото "65" се заменя с "69".


§ 14. Постановлението се издава на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 6, т. 5, чл. 31 и 33 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, т. 37, буква "в" от Военната доктрина на Република България и чл. 21 от Закона за администрацията.


§ 15. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Междуведомствения съвет и на ръководителите на държавните органи по чл. 4.


§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 24 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2008 Г.)


§ 1. Навсякъде в постановлението думите "Комплексна/комплексната автоматизирана система за управление" се заменят с "Комплексна/комплексната автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС)".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 24 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2008 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС)

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.11.2011 Г.)


§ 3. Навсякъде в постановлението думите "извънредно, военно положение и/или" се заменят с "извънредно положение, военно положение или".


§ 4. Навсякъде в постановлението думите "министерствата", "ведомствата" и "министерствата и ведомствата" се заменят с "държавните органи и институции".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС)

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.11.2011 Г.)


§ 6. В срок три месеца от влизането в сила на постановлението министрите и ръководителите на държавните органи и институции по приложение № 2 (секретно) привеждат статута и състава на звената по КАС в ръководените от тях администрации в съответствие с разпоредбите на чл. 4.


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС)

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС)

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2017 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Приложение № 1 към чл. 2


(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)


Правилник за изграждане, поддържане и управление на Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война

(секретно)


Приложение № 2 към чл. 4


(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)


Състав на специализираните звена по КАС за изграждане на подсистемите

(секретно)


Промени настройката на бисквитките