Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 8 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 8 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 1 януари 2001 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.110 от 22 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г., доп. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат мерките на търговската политика, обхванати от външнотърговския режим, които се прилагат при внасянето и изнасянето на стоки от юридически лица и еднолични търговци на и от територията на Република България.

(2) Внасянето и изнасянето на стоки по поети от Република България международни договорни задължения се извършват при спазване изискванията на съответните международни договори и съобразно предвиденото:

1. в това постановление, или

2. в други нормативни актове, приети за изпълнение на тези задължения.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.) Регистриране на сделките се извършва при износ на стоките с търговски характер, включени в приложение № 1, от министерствата, определени в същото приложение.


Чл. 3. (1) На разрешителен режим подлежат сделките:

1. със следните стоки при:

а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) въвеждане, износ и реекспорт на ядрен материал, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения - при спазване изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

б) въвеждане, износ и реекспорт на барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско предназначение, тринитротолуол (TNT) - при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) въвеждане, износ и реекспорт на гладкоцевно оръжие, оръжие, използващо само боеприпаси с периферно възпламеняване, и пневматично оръжие за ловни и спортни цели, и непригодени за напълно автоматична стрелба газови и сигнални пистолети и револвери, боеприпаси за тях, както и при въвеждане на оптически мерници, лазерни прицели, газов спрей за самоотбрана - при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

г) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) въвеждане на видове от дивата флора и фауна, включени във Вашингтонската конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), включително живи или мъртви екземпляри, както и части и продукти от тях - при спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие;

д) (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) въвеждане на видове, чужди за флората и фауната на Република България, предназначени за развъждане и отглеждане (с изключение на папагали от видовете: вълнист и корела) - при спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда;

е) въвеждане на полиграфическа продукция за публично предлагане, която може да се използва по начин, подобен на използването на ценните книги;

ж) (изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) въвеждане на продукти за растителна защита - при спазване изискванията на Закона за защита на растенията;

з) внос на лекарства за хуманната медицина - при спазване изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;

и) внос на ветеринарномедицински препарати - при спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

к) (заличена - ДВ, бр. 63 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


л) (отм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)

м) (доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) износ и реекспорт на диви растения и на части от тях, включително култивирани (с изключение на тези по списък, определен в заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в "Държавен вестник"), лишеи и мъхове - при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения и Закона за горите;

н) (изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) износ и реекспорт на диворастящи гъби - при спазване изискванията на Закона за горите;

о) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) износ и реекспорт на диви животни и на части от тях (с изключение на тези, които са обект на Закона за лова и опазване на дивеча), миди, морски (с изключение на рапана) и сухоземни охлюви, жаби, включително отглеждани във ферми - при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда;

п) износ и внос на жив дивеч и генетичен материал от него, както и при износ на ловни трофеи, паднали дивечови рога и дивечови продукти - при спазване изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;

2. при въвеждане, директен транзит, износ и реекспорт на военна и специална продукция и на стоки и технологии с възможна двойна (гражданска и военна) употреба - при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1996 г., бр. 45 от 1997 г. и бр. 114 от 1999 г.), и Списъка на оръжията и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба, определен с Постановление № 205 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 108 от 1998 г.);

3. при въвеждане, износ и реекспорт на упойващи и психотропни вещества - при спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 81 от 2000 г.), и другите актове по прилагането на закона;

4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2004 г.) при внос, износ и реекспорт на прекурсори на наркотични вещества - при спазване изискванията на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и на Наредбата за контрол на прекурсорите на наркотични вещества;

5. при въвеждане, износ и реекспорт на стоки в изпълнение на междуправителствени спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета; разрешението се издава от Министерството на финансите.

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.)

(2) Стоките по ал. 1, т. 1 и компетентните ведомства за издаване на разрешенията за внасяне и изнасяне са посочени в приложение № 2.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) Забранява се износът на стоките, включени в приложение № 2а.


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2003 г., в сила от 01.06.2003 г.)


Чл. 7. Приема Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки в случаите по чл. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1 и 5 съгласно приложение № 4.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Ведомствата, извършващи регистриране и/или разрешаване на въвеждането, вноса, износа и реекспорта на стоките в случаите по чл. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1 и 5 в края на всяко тримесечие изпращат в Министерството на икономиката и енергетиката обобщени справки за регистрираните/разрешените външнотърговски сделки.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. "Мерки на търговската политика" са нетарифни мерки, установени с нормативен акт и прилагани в рамките на търговската политика на Република България, при внасянето и изнасянето на стоките, като: регистрационен режим (автоматично лицензиране), разрешителен режим (неавтоматично лицензиране) и количествени ограничения.

2. "Квота" е количествено ограничение при внасяне и изнасяне на стоки, което може да бъде изразено в стойност или във физически единици (брой, тон и т.н.), или по друг начин.

3. "Тарифна квота" е количество стока, изразено в стойност или във физически единици, за което се прилага намалена ставка на митото, като при превишаване размера на това количество се възстановява облагането със ставката по митническата тарифа.

4. (отм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) "Напълно автоматична стрелба" - възпроизвеждане на повече от един изстрел с еднократно задействане на спусковия механизъм на оръжието.

7. "Въвеждане" е преминаването на стоки през входно митническо учреждение на територията на Република България и не включва директния транзит по смисъла на чл. 219 от Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1999 г. и бр. 14 от 2000 г.).

8. "Стока с търговски характер" е стока, която не отговаря на изискванията за стока с нетърговски характер по смисъла на чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за митниците.


§ 2. В случаите, когато в приложение № 1 или 2 пред тарифната позиция, подпозиция или номер на стоката по Митническата тарифа на Република България е записано "от", за определящо се счита описанието на стоката.


§ 3. Когато едно удостоверение е издадено за въвеждането на стоките, то служи и за последващото им митническо оформяне, с изключение на случаите на износ или реекспорт.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. При запазване на режима за изнасяне/внасяне на определен вид стока удостоверенията за износ/внос, издадени при действието на Постановление № 271 на Министерския съвет от 1998 г. за мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г., изм. и доп., бр. 30, 33 и 114 от 1999 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.), остават валидни до изтичането на срока на доставка, посочен в тях.


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2001 г. и отменя Постановление № 271 на Министерския съвет от 1998 г. за мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа.


§ 6. Постановлението се издава на основание чл. 60 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.


§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на органите на изпълнителната власт - ръководители на ведомствата, посочени в приложения № 1 и 2.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 12 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВНОС И ИЗНОС НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2004 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 17 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2005 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

........................................................................................................................


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

........................................................................................................................


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


Приложение № 1 към чл. 2


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.)Стоки, подлежащи на регистрация

I. Въвеждане

(Отм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.)
 

II. Износ и реекспорт

(Отм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г.,
в сила от 01.01.2002 г.)
 

III. Износ

 
Описание Митнически Министерство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер регистриране
      на сделките
1 2 3 4
1. Необработен дървен   Министер-
  материал:   ството на зе-
  а) иглолистна и широко- от 4403 меделието
  листна дървесина с диа-   и горите
  метър на тънкия край    
  над 4 см от всички дър-    
  весни видове, с изклю-    
  чение на опожарена дър-    
  весина съгласно прило-    
  жение № 2а    
  б) дърва за горене, с от 440110000  
  изключение на опожа-    
  рените съгласно при-    
  ложение № 2а    


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2


(Доп. - ДВ, бр. 58 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)Стоки, подлежащи на разрешителен режим

I. Въвеждане, износ и реекспорт

 
Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
1 2 3 4
1. Ядрен материал,   Агенция за
  радиоактивни   ядрено регули-
  вещества и други   ране
  източници на    
  йонизиращи    
  лъчения    
2. Барути, взривни от гл. 36 Министерство
  и пиротехнически   на икономиката
  материали и   и енергетиката
  изделия от тях    
  с гражданско    
  предназначение.    
  Тринитро-    
  толуол (TNT) от 290420001  
3. Гладкоцевно оръжие, от 9303, Министер-
  оръжие, използващо от 930400000, ство на ико-
  само боеприпаси с от 9305, номиката
  периферно възпла- от 9306 и и енергети-
  меняване, и пневма- от 95069990 ката
  тично оръжие за лов-    
  ни и спортни цели,    
  и непригодени за на-    
  пълно автоматична    
  стрелба газови и сиг-    
  нални пистолети и    
  револвери и боепри-    
  паси за тях    
4. (т. 4 - заличена - ДВ,    
  бр. 86 от 2002 г.)    
 

II. Въвеждане

 Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
1 2 3 4
1. Оптически мерни- от 9013 Министерство
  ци и лазерни при- от 930400000 на икономиката
  цели, газов спрей   и енергетиката
2. Видове, чужди за   Министерство
  флората и фауна-   на околната
  та на Република   среда и водите
  България, пред-    
  назначени за раз-    
  въждане и от-    
  глеждане    
  (с изключение    
  на папагали от    
  видовете:    
  вълнист и    
  корела)    
3. Полиграфическа от 490700, Министерство
  продукция за от 4911 на финансите
  публично пред-    
  лагане, която мо-    
  же да се използва    
  като ценна книга    
4. Продукти за от гл. 28, Министерство
  растителна от гл. 29 и на земеделието
  защита от 3808 и горите
5. Видове от дивата   Министер-
  флора и фауна, вклю-   ство на
  чени във Вашингтон-   околната
  ската конвенция по   среда и
  международната   водите
  търговия със застра-    
  шени видове от ди-    
  вата флора и фауна    
  (CITES), включител-    
  но живи или мъртви    
  екземпляри, както    
  и части и продукти    
  от тях    
 
III. Внос
 
Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
1 2 3 4
1. Лекарства за   Министерство
  хуманната   на здраве-
  медицина   опазването
2. (заличена - ДВ, бр. 63 от 2004 г.,    
  в сила от 01.01.2005 г.)    
3. Ветеринарно-   Министерство
  медицински   на земеделието
  препарати   и горите
4. Жив дивеч и   Министерство
  генетичен   на земеделието
  материал от него   и горите
 

IV. Износ и реекспорт

 Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
1 2 3 4
1. Диви растения и   Министерство
  части от тях, вкл.   на околната среда
  култивирани, (с изклю-   и водите
  чение на тези по    
  списък, определен в    
  заповед на министъра    
  на околната среда и    
  водите, обнародвана в    
  "Държавен вестник")    
  лишеи и мъхове    
2. Диви животни и   Министерство
  части от тях (с из-   на околната среда
  ключение на тези,   и водите
  които са обект на    
  Закона за лова и    
  опазване на диве-    
  ча), миди, морски    
  (с изключение    
  на рапана)    
  и сухоземни ох-    
  люви, жаби, вкл.    
  отглеждани    
  във ферми    
3. Диво- 070959100, 070959300, Министер-
  рас- от 070959900, 071080690, ство на зе-
  тящи от 071159000, 071232000, меделието
  гъби 071233000, от 071239000 и горите
4. (Отм. - ДВ, бр. 96    
  от 2004 г.    
 

V. Износ

 
Описание Митнически Ведомство,
по на стоката тарифен извършващо
ред   номер разрешаване
      на сделките
1 2 3 4
1. Жив дивеч и ге-   Министерство
  нетичен материал   на земеделието
  от него, ловни   и горите
  трофеи, паднали    
  дивечови рога и    
  дивечови продукти    
  с изключение на    
  тези, добити от    
  ловци по линия    
  на организира-    
  ния ловен тури-    
  зъм    


Приложение № 2а към чл. 3а


(Ново - ДВ, бр. 28 от 2002 г.)


Стоки, забранени за износОписание на стоката Митнически
по   тарифен номер
ред    
1. а) опожарена иглоли- от 440320110; от 440391100
  стна и широколистна от 440320190; от 440391900
  дървесина с диаме- от 440320310; от 440392100
  тър на тънкия край от 440320390; от 440399100
  над 4 см от всички от 440320910; от 440399510
  дървесни видове от 440320990; от 440399950
  б) дърва за горене от 440110000
  опожарени  


Приложение № 3 към чл. 4


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Приложение № 4 към чл. 7


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ


(Отделена като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките