Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

Обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г., отм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

Отменено основание. Виж § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 383 от 4 декември 2014 година за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните - ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г., в сила от 13.12.2014 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 1 от Закона за нормативните актове.