Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 30 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.105 от 2 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 5 Септември 2002г., доп. ДВ. бр.76 от 29 Август 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.38 от 20 Май 2022г., изм. ДВ. бр.95 от 14 Ноември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2002 г.)


Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2003 г.)


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) (1) Преобразува Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус към Министерството на външните работи в Изпълнителна агенция "Дипломатически имоти в страната" към министъра на външните работи със седалище София с функции по стопанисване и управление на недвижимите имоти, включени в дълготрайните материални активи на преобразуваното Бюро за обслужване на дипломатическия корпус.

(2) Трудовите правоотношения с щатните служители в преобразуваното Бюро за обслужване на дипломатическия корпус се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на преобразуваното Бюро за обслужване на дипломатическия корпус се поемат от Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната".


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2000 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) (1) Министърът на външните работи е първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) Ръководителите на задграничните представителства на Република България в чужбина са второстепенни разпоредители с бюджет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Директорът на Дипломатическия институт е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Директорът на Държавния културен институт е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Общата численост на персонала на структурите по по ал. 2 - 5 е посочена в приложение № 2.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Постановление № 335 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на външните работи (обн., ДВ, бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 91 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г. и бр. 55 от 1999 г.).

2. Постановление № 180 на Министерския съвет от 1992 г. за създаване на Агенция за българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 79 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1993 г., бр. 3, 17, 34 и 68 от 1994 г.; попр., бр. 71 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 77 от 1996 г. и бр. 55 от 1999 г.).

3. Постановление № 250 на Министерския съвет от 1992 г. за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 103 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1994 г., бр. 77 от 1996 г. и бр. 61 от 1997 г.).

4. (нова - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Постановление № 26 на Министерския съвет от 1992 г. за прекратяване на държавната фирма "Дипломатик сервиз" (обн., ДВ, бр. 13 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 24 от 1992 г.).


§ 2. В Постановление № 181 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 138 от 1998 г., бр. 2, 3, 18, 24, 25, 40, 48 и 50 от 1999 г.; попр., бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 97 от 1999 г.) се правят следните изменения:

1. В приложение № 1 към чл. 1 т. 8 се отменя.

2. В приложение № 2 към чл. 2 т. 2 се отменя.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) В чл. 4 от Постановление № 127 на Министерския съвет от 1974 г. за организиране обслужването на чуждестранните дипломатически и други представителства и представителствата на международните организации в Република България (обн., ДВ, бр. 4 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 36 и 92 от 1975 г., бр. 10 от 1979 г., бр. 8 от 1986 г., бр. 48 от 1990 г., бр. 5 от 1991 г., бр. 13 от 1992 г. и бр. 14 от 1994 г.) ал. 2 се отменя.


§ 4. (Предишен текст на § 3 - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Министърът на външните работи:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) До 29 февруари 2000 г. да внесе в Министерския съвет проект на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната".

2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2000 г.)


§ 5. (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Постановлението се приема на основание § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията.


§ 6. (Предишен текст на § 5 - ДВ, бр. 7 от 2000 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2003 Г.)


§ 2. Министърът на външните работи в срок до един месец от влизането в сила на постановлението издава устройствен правилник на Дипломатическия институт.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 18 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 6 ЮНИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2005 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2006 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 28, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 34, ал. 1, т. 4 и 5 от устройствения правилник, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2012 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от 15 януари 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2013 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2017 Г.)


§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2019 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2022 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


(Отделен като самостоятелен акт)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 6


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2006 г., в сила от 02.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., сила от 24.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., предишно Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 27.12.2019 г., предишно Приложение № 2 към чл. 5, ал. 5, доп. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г.)


Обща численост на персонала в структурите
към министъра на външните работи

 

1. Задгранични представителства - общо

703

2. Дипломатически институт

21

3. Държавен културен институт

10

4. Изпълнителна агенция за българите в чужбина

25

Промени настройката на бисквитките