Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 25 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 25 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация съгласно приложение № 1.


Чл. 2. (1) Администрацията на Министерския съвет е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Дондуков 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) Администрацията на Министерския съвет се представлява от министър-председателя или от специално упълномощени от него длъжностни лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет е министър-председателят или упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет се определят с постановление на Министерския съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., в сила от 1 май 2001 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., в сила от 1 май 2001 г.)


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2002 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2000 г. в сила от 23.12.1999 г.) (1) Създава Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт.

(2) Условията и редът за водене на регистъра по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Правилникът за структурата и организацията на работа на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 166 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 и 45 от 1997 г. и бр. 19 от 1999 г.).

2. Постановление № 60 на Министерския съвет от 1978 г. за работата на правните служби (обн., ДВ, бр. 2 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1985 г., бр. 31 от 1991 г. и бр. 5 от 1992 г.).

3. Постановление № 136 на Министерския съвет от 1991 г. за уреждане на задължения на държавни фирми към банките (ДВ, бр. 60 от 1991 г.).

4. Постановление № 132 на Министерския съвет от 1991 г. за издаването на Сборник "Нормативни актове" (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.); изм., бр. 122 от 1997 г.).

5. Постановление № 35 на Министерския съвет от 1974 г. за някои изменения в реда за административното обслужване на гражданите (ДВ, бр. 39 от 1974 г.).

6. Постановление № 125 на Министерския съвет от 1990 г. за закриване на Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и за образуване на Дирекция по вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 100 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 14 и 77 от 1994 г.).

7. Постановление № 192 на Министерския съвет от 1994 г. за преобразуване на Дирекцията по вероизповеданията и за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 1990 г. за закриване на Комитета по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и за образуване на Дирекция по вероизповеданията (ДВ, бр. 77 от 1994 г.).

8. Разпореждане № 6 на Министерския съвет от 1990 г. за определяне числеността на персонала на централните управления на министерствата и други ведомства (обн., ДВ, бр. 20 от 1990 г.; изм., бр. 8, 17, 25, 59, 71 и 85 от 1991 г. и бр. 4 от 1992 г.).

9. Разпореждане № 19 на Министерския съвет от 1978 г. за изменение на генералните схеми за управление на някои министерства и други ведомства (обн., ДВ, бр. 35 от 1978 г.; изм., бр. 7 от 1996 г.).

10. Решение № 583 на Министерския съвет от 1997 г. за възлагане функции на главен секретар на Министерския съвет (необнародвано).

11. Инструкция № 2 за изменения в реда за административното обслужване на гражданите (ДВ, бр. 43 от 1974 г.).


§ 2. Закриват се:

1. Междуведомственият съвет по чуждестранни инвестиции, създаден с Постановление № 96 на Министерския съвет от 1995 г. за преобразуване на Комисията по чуждестранните инвестиции към Министерския съвет в Междуведомствен съвет по чуждестранни инвестиции към Министерския съвет (ДВ, бр. 44 от 1995 г.).

2. Междуведомствената комисия за реинтегриране на българските граждани, живеещи във ФРГ, създадена с Решение № 388 на Министерския съвет от 1992 г. (необнародвано).

3. Междуведомствената комисия по Европейската енергийна харта и свързаните с нея актове, създадена с Решение № 156 на Министерския съвет от 1993 г. (необнародвано).

4. Междуведомствената комисия за демаркация на българо-румънската граница на р. Дунав, създадена с Решение № 229 на Министерския съвет от 1993 г. (необнародвано).

5. Правителствената комисия по изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за народното стопанство, създадена с Решение № 177 на Министерския съвет от 1993 г. (необнародвано).

6. Междуведомствената комисия по новите документи за самоличност на българските граждани, създадена с Решение № 1057 на Министерския съвет от 1993 г. (необнародвано).


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.)


§ 4. Член 11 от Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 449 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 118 от 1997 г.), се изменя така:

"Чл. 11. Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет по етническите и демографските въпроси се осигурява от дирекция "Правителствена канцелария" в Администрацията на Министерския съвет."


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2000 г., в сила от 23 12.1999 г.) Заместник министър-председателят и министър на икономиката в срок 3 месеца да подготви предложение за изменение на Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.; изм., бр. 45 от 1997 г.).


§ 6. В срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението министърът на държавната администрация:

1. да издаде актовете, предвидени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

2. да внесе в Министерския съвет проект на Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция;

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2000 г., в сила 23.12.2000 г.) да внесе в Министерския съвет предложение за определяне на състава на Държавна административна комисия и за приемане на нейния устройствен правилник.


§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.)


§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.)


§ 8а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2000 г.)


§ 9. Министър-председателят да внесе в Министерския съвет предложения за привеждане на съветите и на административните структури към Министерския съвет в съответствие със Закона за администрацията.


§ 10. Постановлението се приема на основание § 3и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 28 МАРТ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2000 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 27 ОТ 2000 Г.)


§ 6. (Попр. - ДВ, бр. 27 от 2000 г.) Постановлението влиза в сила от 1 януари 2000 г., а § 2, т. 6 влиза в сила от 1 март 2000 г.


Приложение № 1 към чл. 1


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(Отделен като самостоятелен акт)


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 5


(Ново - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)


Списък на предоставените за ползване и управление на Министерския съвет обекти за представителните и социалните нужди на централните държавни органи с обща численост на персонала - 875 щатни бройки


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3


(Отм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.)


Резиденции и почивни бази към Министерския съвет, които преминават към Изпълнителната агенция "Резиденции и почивни бази"


Промени настройката на бисквитките