Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 26 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 26 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)

Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.72 от 13 Август 1999г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" е национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната съгласно Ръководството на НАТО по кодификация АКодП-1 (ACodP-1 NATO Manual on Codification).


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната":

1. ръководи кодификационната дейност по въоръжението, техниката, бойните припаси и материалните средства за отбрана на страната;

2. осъществява единство с кодификационната система на НАТО.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) На кодифициране от дирекция "Обществени поръчки в отбраната" подлежат всички материални средства за отбрана на страната, ползвани или заявени за доставка от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и другите разпоредители с бюджет.


Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) В Министерството на отбраната се създава и се поддържа Национална кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО. Цялостната дейност по кодифициране на материалните средства за отбрана на страната се осъществява от дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) При управлението и осигуряването на дейността по кодификация на материални средства за отбрана на страната се прилагат основните принципи, предписани от евроатлантическите директиви и стандарти, приети от Република България, както и принципите за:

1. единство и съвместимост;

2. всеобхватност;

3. ефективност и ефикасност при управление на финансовите и материалните ресурси.

(3) Националната кодификационна система се изгражда в съответствие с изискванията, въведени във:

1. стандартизационните споразумения за кодификация на НАТО - СТАНАГ 3150 и СТАНАГ 3151;

2. ръководството за кодификация на НАТО - АКодП-1;

3. справочника на НАТО за класификация на доставките по групи и класове - АКодП-2;

4. указателя на НАТО за наименованията на изделията за доставка - АКодП-3;

5. нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Подготвителни дейности, свързани с кодифицирането на материални средства за отбрана на страната, могат да бъдат възлагани на български и чуждестранни физически или юридически лица.


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Националната кодификационна система осигурява еднозначна класификация, идентификация и номерация на разработваните, произвежданите и намиращите се във въоръжените сили въоръжение, техника, бойни припаси и други материални средства и номенклатури за нуждите на отбраната и сигурността на страната, поддържане на текущи регистрационни файлове за тях и управленски инструмент за материално-техническо осигуряване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) В Националната кодификационна система се съхранява и поддържа информация за доставчиците на материални средства, предназначени за отбрана на страната.

(3) Националната кодификационна система осигурява:

1. уникален номер, наречен "Стоков номер по НАТО (СНН)", за всяка позиция за доставка;

2. унифицирани наименования на всяка позиция за доставка;

3. уникална класификация и идентификация на позициите за доставка;

4. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) уникален код, наречен "Код на доставчик", за всеки доставчик.

5. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) Националната кодификационна система е основа и неразделна част от логистичното осигуряване на въоръжените сили в Република България.


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) Управлението на дейността по кодификация включва две нива:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) ниво 1 - Министерството на отбраната (МО), дирекция "Обществени поръчки в отбраната";

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) ниво 2 - кодификационни звена (секции) за подготовка на заявки за кодификация в Министерството на отбраната, а при необходимост - и в други ведомства и доставчици.


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Министърът на отбраната утвърждава образците на заявки за кодифициране на изделия по предложение на директора на дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

(2) (Предишен текст на чл. 10, изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Кодификационните звена (секции) във видовете въоръжени сили идентифицират и класифицират материалните средства за отбрана на страната, уточняват необходимите данни за кодифицирането им, подготвят заявки и ги изпращат в дирекция "Обществени поръчки в отбраната" по реда на чл. 11.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Процедурата по кодифициране на материалните средства преминава през следните етапи:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) заявяване на потребност за кодифициране на материалните средства;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) подаване на заявките за кодифициране в дирекция "Обществени поръчки в отбраната";

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) проверка на данните в заявките от дирекция "Обществени поръчки в отбраната";

5. присвояване на СНН или присъединяване към съществуващ СНН;

6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) разпространение на кодифицираната информация до потребителите и доставчиците;

7. поддържане и актуализиране на кодификационната информация за целия жизнен цикъл на изделието.

(2) Заявяването на потребност за кодифициране се извършва от потребителите на материални средства чрез кодификационните звена (секции):

1. преди приемането на материални средства на въоръжение (снабдяване) във въоръжените сили;

2. когато материалните средства се намират на въоръжение във въоръжените сили, но нямат присвоен СНН;

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) когато материалните средства се произвеждат от български доставчик и са предназначени за износ в страни, използващи Кодификационната система на НАТО.

(3) Кодификационните звена (секции):

1. идентифицират и класифицират материалните средства, намиращи се на съхранение или новопостъпили в съответния орган по логистика;

2. уточняват всички необходими данни за кодифициране на материалните средства;

3. попълват в оn line режим или по друг възприет начин установените форми на заявки за кодифициране;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) изпращат в дирекция "Обществени поръчки в отбраната" документите и информацията по установения ред и формат.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Заявките за кодифициране се изпращат в дирекция "Обществени поръчки в отбраната" за присвояване на СНН.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" проверява въведената в заявките за кодифициране информация в съответствие с изискванията на регламентиращите документи на Кодификационната система на НАТО. Неточни или непълни заявки за кодифициране не се изпълняват и се връщат на заявителите за корекция.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) По отношение на заявки, които отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3, дирекция "Обществени поръчки в отбраната" извършва необходимите процедури по присвояване на нов СНН или добавяне на изделието и неговия доставчик към вече присвоен СНН. Кодифицирането на изделия, предназначени за въоръжените сили, но непроизведени в България, се извършва чрез дирекция "Обществени поръчки в отбраната" по ред, регламентиран в Ръководството на НАТО по кодификация (АКодП-1). Заявките за кодификация се изпълняват до 90 дни от получаването им в дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" уведомява заявителите, потребителите и доставчиците за извършената кодификация.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" поддържа и актуализира кодификационната информация в Националната кодификационна система за целия жизнен цикъл на съответното материално средство за отбрана на страната.


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Информацията за кодифицирани изделия - българско производство, се изпраща до Агенцията на НАТО за поддръжка, за въвеждане в Базата данни на НАТО за присвоените НСН на изделията и техните доставчици - НМСРЛ, по установения съгласно АКодП-1 ред и формат за международен обмен на кодифицирана информация в рамките на Кодификационната система на НАТО.


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Заинтересуваните ведомства, доставчици и потребители получават информация за доставчиците и техните изделия, включена в Националната кодификационна система, единствено от дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) За целите по ал. 1 се изпраща писмена заявка до дирекция "Обществени поръчки в отбраната", в която се посочва каква информация и защо им е необходима.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" предоставя исканата информация след предварително съгласуване с органите по защита на класифицираната информация по Закона за защита на класифицираната информация и нормативните актове по прилагането му.


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) Във всички договори за доставка на материални средства за въоръжените сили възложителят задължително включва клауза за кодификация, осигуряваща предоставянето на дирекция "Обществени поръчки в отбраната" на техническа информация, необходима за кодификацията на изделията.

(2) Съдържанието на клаузата за кодификация се определя съгласно Стандартизационното споразумение на НАТО относно кодификация - унифицирана система за придобиване на данни (СТАНАГ 4177) - приложение № 2.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) На дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се предоставя информация за всеки договор за доставка на материални средства за отбрана на страната, съдържаща номера и датата на договора, предмета (материалното средство) - обект на договаряне, точното наименование, адрес и точка за контакти на доставчика, спецификацията на резервните части, както и точна извадка от текста на клаузата за кодификация в договора.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) По смисъла на постановлението:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) "Доставчици" са:

а) производствени организации, които са източник за придобиване на доставяно изделие;

б) държавни, научни или търговски организации, които контролират разработката на изделията, без да е задължително те да ги произвеждат или продават директно;

в) производствени организации, които произвеждат изделия за индустриално оборудване и чиито изделия са включени в наръчници за оборудване на индустриални паркове;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) дистрибутори (търговци), които са източници на доставка в собствените си страни за изделия, произведени от доставчици с местонахождение в тяхната или в друга страна.

2. "Справочен номер" е всеки номер, използван да обозначи сам по себе си или в комбинация с други справочни номера произвеждано или доставяно изделие. Справочни номера могат да бъдат следните типове номера:

а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) каталожен номер, даден от доставчика;

б) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) чертожен номер, даден от доставчика;

в) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) номера на модел или тип, дадени от доставчика;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) номер от доставчик за контрол на произхода;

д) контролен номер за спецификация;

е) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) търговско име, дадено от доставчика, когато доставчикът обозначава изделието единствено с търговското му име;

ж) номера на спецификации и стандарти и/или възприети обозначения.

3. "Техническа информация" са инженерните схеми, стандарти, спецификация и/или техническата документация, необходима за пълното идентифициране на изделията, посочени от органа по договаряне, и оборудването, включено в договора.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Отм., предишен § 4 - ДВ, бр. 72 от 1999 г., отм., предишен § 1 - ДВ, бр. 39 от 2000 г., предишен текст на параграф единствен - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 4 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2004 Г.)


§ 7. В Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на дирекция "Национално кодификационно бюро" за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72 и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г. и бр. 39 и 75 от 2003 г.) навсякъде думите "дирекция "Национално кодификационно бюро" се заменят с "дирекция "Военна стандартизация, качество и кодификация".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2004 г.

§ 10. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г.)


§ 5. В Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на дирекция "Военна стандартизация, качество и кодификация" за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72 и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39 и 75 от 2003 г. и бр. 100 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. В наименованието и навсякъде в постановлението думите "дирекция "Военна стандартизация, качество и кодификация" се заменят с "дирекция "Политика по въоръженията".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 август 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИТИКА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА" ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА, БОЙНИ ПРИПАСИ И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


§ 16. Навсякъде в постановлението думите "дирекция "Политика по въоръженията", "производител", "производители", "производителя" и "производителят" се заменят съответно с "дирекция "Инвестиции в отбраната", "доставчик", "доставчици", "доставчика" и "доставчикът".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИТИКА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА" ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА, БОЙНИ ПРИПАСИ И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


§ 17. Започналите производства до влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)


§ 1. Навсякъде в текста на постановлението думите "дирекция "Инвестиции в отбраната" се заменят с "дирекция "Отбранителна аквизиция".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 27 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2020 Г.)


§ 13. В Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 72 и 98 от 1999 г., бр. 39 от 2000 г., бр. 39 и 75 от 2003 г., бр. 100 от 2004 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 106 от 2014 г. и бр. 67 от 2015 г.) навсякъде в текста думите "дирекция "Отбранителна аквизиция" се заменят с "дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 2


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г.)


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.)


ДОГОВОРНА КЛАУЗА ЗА КОДИФИКАЦИЯ

относно предоставянето на данни, необходими за идентификацията на материални средства за въоръжените сили съгласно Кодификационната система на НАТО


1. В тази клауза:

а) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) "Кодификационен орган" означава дирекция "Обществени поръчки в отбраната" в Министерството на отбраната на Република България;

б) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) "Договарящ орган" означава административното звено по доставките;

в) "Технически данни" означава инженерни чертежи, стандарти, спецификация и/или техническа документация, необходима за пълната идентификация на номенклатурите, определени от Договарящия орган за поддръжка на техниката, обхваната от договора;

г) "Еквивалентен договорен инструмент" означава одобрено официално договорно становище, съгласно което доставчикът поема осигуряването на техническите данни за нуждите на кодификацията.

2. Техническите данни са необходими за идентификация/кодификация на всички номенклатури, посочени в този договор, и които все още не са кодифицирани в Кодификационната система на НАТО. Доставчикът ще изпрати данните или ще осигури изпращането на данните от поддоставчиците по заявка от Кодификационния орган в рамките на сроковете, посочени в договора. Доставчикът трябва да предоставя или да осигури предоставянето на актуализирана информация по отношение на договорените модификации, изменения в проекта или чертежите за всички номенклатури, посочени в този договор.

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Доставчикът трябва да включи условията на тази клауза или еквивалентен договорен инструмент във всеки (всички) подизпълнителски договор(и), за да гарантира предоставянето на техническите данни на Кодификационния орган. Ако се извърши изпращане на данните от подизпълнителя, доставчикът трябва да осигури подробна информация за номерата на подизпълнителските договори или други подобни данни, за да даде възможност на Кодификационния орган да осъществи пряка връзка с подизпълнителя за тези данни.

4. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) В случай на поръчка за подизпълнителски договор, която се даде на доставчик от страна, която не е членка на НАТО, доставчикът трябва да отговаря за получаването на необходимите технически данни от подизпълнителя и за тяхното предоставяне на Кодификационния орган.

5. Техническите данни за целите на кодификацията трябва да включват името и адреса на Органа(ите) за контрол върху проекта, чертожния номер или номерата на резервните части на Органа за контрол на проекта, справочния(ите) номер(а) на стандартите/спецификациите и името (имената) на номенклатурите, ако тези елементи не са подадени в Списъка с препоръчителните резервни части (RSPL), предоставен в първоначалната фаза на договора, така че доставчиците да не бъдат подведени.

6. Ако доставчикът/поддоставчикът е предоставял вече технически данни с цел кодификация за която и да е номенклатура, обхваната от този договор, на заявяващия Кодификационен орган, той трябва да обяви този факт и да посочи на кое НКБ/Кодификационна агенция са били подадени тези данни. При нормални условия той не би трябвало да предоставя отново данните, които вече са били предоставени.

7. Доставчикът или поддоставчикът трябва да се свърже с Кодификационния орган в неговата страна за всяка информация, свързана с Кодификационната система на НАТО.


Промени настройката на бисквитките