Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 5 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 1999 Г., ЗАГЛ. ДОП. -

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 5 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 1999 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г., попр. ДВ. бр.110 от 23 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Одобрява Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Закона за държавните такси.


Чл. 2. Установените такси в международен договор, ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България, се прилагат така, както са договорени.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Размерът и видът на пътните такси за превозни средства на държави, с които Република България има спогодби или друго споразумение за шосеен превоз, се определят на базата на реципрочност от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на финансите по предложение на министъра на транспорта.


Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Приходите от такси по тарифата постъпват по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет, които администрират събирането им.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 316 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1995 г.; попр., бр. 22 от 1995 г.; изм., бр. 110 от 1995 г., бр. 74 от 1996 г., бр. 2, 23, 57 и 64 от 1997 г.; доп., бр. 18 от 1998 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Отменят се раздел I, с изключение на чл. 86 и 87, и раздел II от глава трета "Пътни такси".

2. В чл. 94 думата "товарни" се заличава.

3. В чл. 98б числото "1500" се заменя с "30 000".

4. Създава се чл. 98в:

"Чл. 98в. За издаване на разрешение на чуждестранен превозвач за международен превоз на пътници с автобусен транспорт по редовна двустранна линия или по линия, чийто маршрут преминава транзит през територията на Република България, превозвачът заплаща следните такси:

1. за двустранна автобусна линия - 300 000 лв.;

2. за транзитна автобусна линия - 300 000 лв."


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Възлага прилагането на тарифата на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)


§ 4. Таксите по раздели I и II от тарифата по чл. 1 влизат в сила 1 месец след обнародването на постановлението в "Държавен вестник", а таксите по раздел III - от 1 януари 1999 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."