Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

Обн. ДВ. бр.26 от 6 Март 1998г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юни 1999г., отм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

Отменено с § 2, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 199 на Министерския съвет от 29 август 2002 г. за преобразуване на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели в Агенция за ядрено регулиране и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране - ДВ, бр. 86 от 10 септември 2002 г., в сила от 10.09.2002 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1999 г.) Определя, обща численост на персонала на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели 88 щатни бройки, в това число 75 щатни бройки в Централното управление, включително председател, двама заместник-председатели и главен секретар.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. В определената с член единствен численост на персонала е отразено извършеното намаление по реда на чл. 10, ал. 2 и 4 от Постановление № 36 на Министерския съвет от 1997 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1997 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 18, 19, 25, 28, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 55, 59, 61, 98 и 100 от 1997 г.; попр., бр. 102 от 1997 г.; изм., бр. 122 и 124 от 1997 г.).


Промени настройката на бисквитките