Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 15 от 6.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МС ОТ 29 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 29 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Определя цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството съгласно приложения № 1 и 2.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. До влизането в сила на постановлението действат цените, определени до 24 септември 1997 г. от Националния съвет за борба срещу злоупотребата с наркотици и наркотрафика.


§ 2. Постановлението се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за нормативните актове.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към член единственЦени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството
Наркотично Мяр- Цени в левове според процентного съдържание на активен компонент Цени в лв. без
вещество ка 0-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61-75% 76-90% над 91% изисквания
                  за процентно
                  съдържание
Хероин 1 кг 40 000 50 000 65 000 90 000 125 000 180 000 250 000  
Кокаин 1 кг 45 000 60 000 85 000 120 000 190 000 265 000 280 000  
Марихуана 1 кг               4000
Хашиш 1 кг               5000
Хашишово                  
масло 1 кг               20 000
Морфин 1 кг               60 000
Кодеин 1 кг               40 000
Амфетамини 1 кг               30 000
Фенитилин 1 кг               35 000
Метам-                  
фетамин 1 кг               25 000
Субституи-                  
рани амфе-                  
тамини 1 кг               32 000
LSD 1000                
  дози               60
Фенобар-                  
битал 1 кг               2000
Флунит-                  
разепам 1 кг               9000
Бромазепам 1кг               2000
Диазепам 1кг               2000


Приложение № 2 към член единственЦени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството
Наркотично Мяр- Цени в левове според процентного съдържание на активен компонент Цени в лв. без
вещество ка 0-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61-75% 76-90% над 91% изисквания
                  за процентно
                  съдържание
Хероин 1 г 50 65 90 120 160 230 300  
Кокаин 1 г 80 90 125 160 220 280 350  
Марихуана 1 г               6
Хашиш 1 г               9
Хашишово                  
масло 1 г               25
Морфин 1 г               80
Кодеин 1 г               40
Амфетамини 1 г               30
Фенитилин 1 г               35
Метам-                  
фетамин 1 г               25
Субституи-                  
рани амфе-                  
тамини 1 г               40
LSD 1                
  доза               6
Фенобар-                  
битал 1 г               0,0008
Флунитра-                  
зепам 1 г               90
Бромазепам 1 г               15
Диазепам 1 г               3