Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 5 Април 1996г., изм. ДВ. бр.76 от 5 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 18 Юни 2013г., доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г., доп. ДВ. бр.58 от 7 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.87 от 17 Октомври 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1997 г.) В бюджетните организации могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) В рамките на календарната година средносписъчният брой на назначените по реда на ал. 1 лица не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала.

(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 92 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2016 г. е отм. с ПМС № 22/2017 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. от ДВ, бр. 11 от 2017 г. е отм. с ПМС № 141/2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Основната месечна работна заплата на едно лице, назначено по реда на постановлението, за пълно работно време е 933 лв. от 1 януари 2024 г.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) За длъжностите, на които се назначават лица по реда на чл. 1, вкл. и по чл. 138 от Кодекса на труда, се разработва допълнително разписание на длъжностите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Средствата за работна заплата и осигурителните вноски за тях на лицата, включени в допълнителното разписание на длъжностите по ал. 1, се планират и отчитат в съответствие с изискванията на Единната бюджетна класификация.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) По смисъла на чл. 1 "бюджетни предприятия" са предприятията по § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г.) Министърът на отбраната определя ежегодно числеността на персонала по допълнителни разписания на длъжностите за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, като общият средносписъчен брой на назначените по чл. 1, ал. 1 лица не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената обща годишна средносписъчна численост на персонала за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2021 г., в сила от 07.12.2021 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) За изпълнение на дейности, необходими за приемане, опазване и съхраняване на мощностите за военновременна дейност, предоставени на Министерството на транспорта и съобщенията съгласно Решение № 590 на Министерския съвет от 2021 г., министърът на транспорта и съобщенията назначава лица по трудов договор извън утвърдената численост на персонала, за срока на изпълнение на посочените дейности до 31 декември 2023 г., като в този случай не се прилага изискването за повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2013 г., в сила от 21.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г.)


§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2023 г., в сила от 04.07.2023 г.) За изпълнение на дейности по самоохрана на имущество в обекти, предоставени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията, със срок на изпълнение до сключване на договор с определен изпълнител по установения законов ред, министърът на транспорта и съобщенията назначава лица по трудов договор извън утвърдената численост на персонала до 31 декември 2023 г. В този случай не се прилага изискването за повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала.

§ 2. Отменя чл. 6 от Постановление № 138 на Министерския съвет и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 1974 г. за подобряване на пенсионното обслужване, изменение на Правилника за прилагане на Закона за пенсиите и др. (обн., ДВ, бр. 7 от 1975 г.; попр., бр. 9 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 36 и 65 от 1975 г.; бр. 26 от 1976 г., бр. 65 и 92 от 1977 г., бр. 7 и 69 от 1978 г., бр. 17 и 33 от 1979 г., бр. 29 и 33 от 1979 г., бр. 29 и 56 от 1980 г., бр. 8 от 1982 г., бр. 38 и 85 от 1983 г., бр. 1 и 61 от 1984 г., бр. 95 от 1990 г., бр. 31 и 42 от 1991 г. и бр. 98 от 1993 г.).


§ 3. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 18 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1994 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2 се правят следните изменения:

а) в ал. 2 думите "в състав от четирима души" се заличават;

б) в ал. 5 второто изречение се заличава.

2. Алинея 1 на чл. 4 се отменя.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите в рамките на своята компетентност дават указания по прилагане на постановлението.


§ 5. Националният статистически институт да отрази произтичащите от постановлението промени в статистическите формуляри.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)


§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 януари 1999 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


§ 3. Необходимите средства за прилагане на § 1 през 2008 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на разпоредбата на § 1, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 юли 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)


§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 септември 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2012 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 май 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)


§ 2. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2012 г. се осигуряват в рамките на одобрените средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 12 ЮНИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2013 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.01.2014 Г.)


§ 2. Числеността на персонала в бюджетните организации, назначен при условията и по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, към датата на влизане в сила на това постановление се запазва. Тя може да бъде увеличавана само след обоснован доклад на съответния министър, обсъден на оперативно заседание на Министерския съвет.

§ 3. Ръководителите на бюджетни организации на всеки 6 месеца представят в Министерството на труда и социалната политика информация за броя на назначените лица при условията и по реда на чл. 1 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г.)


§ 3. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова работна заплата.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,77 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ОТМ - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 3. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2019 г. в размер 560 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 3,37 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 07.12.2021 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 април 2022 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 3 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2023 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 4 юли 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Промени настройката на бисквитките