Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА И НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА И НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., отм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1997г.

Отменено с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 312 на Министерския съвет от 29 декември 1996 г. за определяне на основните функции, задачи и численост на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" и приемане на Наредба за държавни резерви и военновременни запаси - ДВ, бр. 2 от 1997 г., в сила от 07.01.1997 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Определя числен състав на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" 985 щатни бройки, в т.ч. 45 щатни бройки за Централното управление, от които 5 военизирани.


Чл. 2. Приема структурата на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси", която се състои от:

1. Централно управление, което включва: началник, двама заместник-началници, главен юрисконсулт и следните отдели и служби-Финансово-счетоводен отдел, отдел "Промишлени и хранителни стоки", отдел "Медицинско осигуряване", отдел "Строителство и ремонти", отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" и служба "Администрация".

2. районни дирекции в София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас и Шумен и Централна техническа база в с. Соколово и пряко подчинените на тях бази и складове.


Чл. 3. Приема Правилник за устройството и дейността на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" съгласно приложението.


Промени настройката на бисквитките