Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪМ КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪМ КОМИТЕТА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 1994г., изм. ДВ. бр.38 от 25 Април 1995г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1994 г., бр. 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.) (1) Създава Национален център "Спорт и здраве" към Комитета за физическо възпитание и спорт, който да осъществява научноизследователска и приложна дейност за осигуряване подготовката на олимпийските и националните отбори.

(2) Председателят на Комитета за физическо възпитание и спорт да утвърди правилник за устройството и дейността на Националния център "Спорт и здраве".


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 1994 г., бр. 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.) (1) Открива от 1 януари 1994 г. извънбюджетна сметка на Комитета за физическо възпитание и спорт средствата по която се набират от:

1. отчисления от постъпленията на Българския спортен тотализатор;

2. приходи от специализирани спортно-медицински услуги;

3. приходи от съвместна експертно-изследователска дейност с международни и национални спортни организации;

4. дарения от български и чуждестранни лица;

5. други приходи.

(2) Набраните по сметката средства се разходват за текущата издръжка на Националния център "Спорт и здраве".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.) Министърът на финансите по предложение на председателя на Комитета за физическо възпитание и спорт утвърждава ежегодно план-сметката за приходите и разходите по извънбюджетната сметка.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението се издава на основание чл. 37 от Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.


Промени настройката на бисквитките