Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.6 от 17 Януари 1995г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 22 Май 2001г., отм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г.

Отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 206 на Министерския съвет от 17 септември 2003 г. за приемане на Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) Одобрява Тарифа за таксите, които се събират в системата на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) (1) Таксите се събират от юридическите и физическите лица във връзка с издаването на разрешения за извършване на дейности в областта на използване на атомната енергия, регистрация на източници на йонизиращи лъчения и за информационни и експертни услуги.

(2) Юридически и физически лица, които извършват доставки и услуги на ведомства и организации, финансирани от държавния бюджет, свързани с извършването на дейности с използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, контрол върху околната среда и научни изследвания, плащат 50 на сто от таксите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) За издаване на разрешения за дейности, финансирани по линия на безвъзмездната помощ на Европейската общност, се събира 10 на сто от таксата по ал. 2, но не повече от 150 лв.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) Дължимата такса се заплаща преди откриване на процедурата за издаване на разрешение.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 1995 г., изм. - ДВ 4 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2001 г.) Таксите се администрират като приходи на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и се разходват при условията и по реда на Наредбата за набиране, изразходване и управление на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", приета с Постановление № 58 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1994 г., бр. 6 от 1995 г. и бр. 4 от 1998 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 1998 г.) Това постановление и одобрената от него тарифа се приема на основание чл. 23а, ал. 3 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели.


§ 2. В ал. 2 на чл. 1 от Постановление № 58 на Министерския съвет от 1992 г. за финансиране на научноизследователската и развойната дейност по използването на атомната енергия за мирни цели и по контрола за ядрената и радиационната безопасност (ДВ, бр. 33 от 1992 г.) думите "ежегодно определяни средства от държавния бюджет" се заличават.


§ 3. В Наредбата за набиране, изразходване и управление на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", приета с Постановление № 58 на Министерския съвет от 1992 г. за финансиране на научноизследователската и развойната дейност по използване на атомната енергия за мирни цели и по контрола за ядрената и радиационната безопасност (ДВ, бр. 33 от 1992 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) точка 1 се заличава;

б) точки 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 1, 2, 3 и 4.

2. В чл. 7:

а) в т. 1 след думите "концепции и програми" се добавя "и нормативни документи";

б) в т. 6 накрая точката и запетаята се заличават и се добавя текстът "и възнаграждение на членовете на управителния съвет на фонда;";

в) създава се нова т. 9:

"9. развитие на материалната база и стимулиране на специалистите и инспекторите на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели с 30 на сто от постъпленията от таксите за издаване на разрешения по чл. 6, т. 2."

3. Създава се преходна разпоредба

§ 1. За 1994 г. средствата по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" се набират и от държавния бюджет."

4. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:

а) параграфи 1 и 2 стават съответно § 2 и 3;

б) създава се нов § 4:

"§ 4. Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалните грижи издава наредба за материалното стимулиране на специалистите и инспекторите на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели."


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 1994 г.


Промени настройката на бисквитките