Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 1994г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 1994 г.) В приложението към чл. 2, ал. 1 от Постановление № 180 на Министерския съвет от 1992 г. за създаване на Агенция за българите в чужбина (ДВ, бр. 79 от 1992 г.; доп., бр. 12 от 1993 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. (попр. - ДВ, бр. 17 от 1994 г.) Създава се нова буква "в":

"в. агенцията предоставя помощ за българските общности в чужбина и техните културно-просветни средища-литература, видеокасети, аудиокасети, грамофонни плочи, вестници, списания и др., които са нейна собственост или са получени като дарения от държавни органи, обществени организации, фондации, граждани и др."

2. (попр. - ДВ, бр. 17 от 1994 г.) Досегашните букви "в", "г", "д" и "е" стават съответно букви "г", "д", "е" и "ж".


§ 2. В чл. 9 от Правилника за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина, утвърден с Постановление № 250 на Министерския съвет от 1992 г. за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина (ДВ, бр. 103 от 1992 г.) думите "бюджетната си субсидия и" се заличават.


Промени настройката на бисквитките